Thinc Collective AB: Styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier

7 juni 2023

Pressreleaser

Vid årsstämman i Thinc Collective AB (publ) (”Thinc Collective” eller ”Bolaget”) den 26 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 13 […]

Analys från Analysguiden – Fokus på högre marginaler har burit frukt i kvartalet

30 maj 2023

Analysguiden: ” Fokuset på att öka marginalerna syntes tydligt i Q1 då bruttovinsten ökade med över 30%. Nya förvärv och stora avtal förväntas bidra med stark tillväxt under 2023. Aktien känns fortfarande undervärderad” Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här  

Kommuniké från årsstämma 2023-05-26

26 maj 2023

Pressreleaser

· Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman. · Vid stämman var 81 697 745 aktier av totalt 163 348 380 aktier representerade vilket motsvaras av ca 50% av rösterna. · Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. · Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2022 dela ut 0,02 SEK per […]

Fokus på lönsamhet ger resultat*

26 maj 2023

1 januari – 31 mars 2023, Koncernen • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73 818 tkr (72 254 tkr), vilket motsvarar en ökning om 2%. • Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade 19 749 tkr (14 750 tkr), vilket motsvarar en ökning om 34% • Bruttovinstmarginalen (Byråintäktsmarginalen) ökade till 26,8% (20,4%) • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till […]

Nowa Kommunikation vinner ny upphandling för Luleå Tekniska Universitet. Uppdraget värderas till 40 MSEK över fyra år.

24 maj 2023

Pressreleaser

Luleå Tekniska Universitet väljer att teckna avtalet med Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande kommunikations- och mediebyråuppdrag. Avtalet innefattar planering, köp av annonser och kampanjer och löper över ett år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 3 år. Luleå Tekniska Universitet uppskattar avtalets värde till 40 MSEK sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Luleå […]

Nowa, en av de vinnande leverantörerna vid upphandling. Uppdraget inom kommunikationsområdena uppges kunna uppgå till 84 MSEK under avtalsperioden, anger Göteborgs Stad Inköp.

24 maj 2023

Pressreleaser

Göteborgs Stad Inköp väljer att teckna ramavtal för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande strategisk kommunikation samt Redaktionella kommunikationstjänster vid sin senaste upphandling. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. Uppdraget löper på 48 månader med rätt […]

Kallelse till årsstämma i Thinc Collective AB

26 april 2023

Pressreleaser

Aktieägarna i Thinc Collective AB, 556854-8860, (”Bolaget” eller ”Thinc Collective”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023. kl. 16:30 på Bolagets huvudkontor på Södra Hamngatan 35 i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 16.15 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i […]

Årsredovisning 2022 Thinc Collective AB (publ)

26 april 2023

Idag onsdagen den 26/4 2023 publicerar Thinc Collective AB (publ) årsredovisningen för 2022

Context Media vinner upphandling, energibolag väljer att teckna avtal – uppdraget uppskattas till ca 8 MSEK årligen i försäljningsvärde.

14 april 2023

Pressreleaser

Ett norrländskt energibolag väljer att teckna ramavtal med Thinc-bolaget Context Media; gällande mediebyråuppdrag. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. Uppdraget löper över ett år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Avtalets värde […]

Affärsvälden analys – ”En avkastningspotential kring 40% i sikte”

22 mars 2023

Sammandrag från Affärsvärldens analys av Thinc Collective ”Thinc är i färd med att bygga upp en stor koncern inom kommunikation genom förvärv. Det finns lovande inslag i företaget men om och hur en svag konjunktur påverkar är en joker. Den som är öppen för att investera i mindre företag kan överväga Thinc som dessutom lockar […]