Bokslutskommuniké för Jetty 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet 1 september – 31 december 2020, Koncernen

Nettoomsättningen uppgick till 416 Tkr (783 Tkr)

Rörelsens kostnader uppgick till 2 392 Tkr (2 943 Tkr)

Resultat efter finansnetto uppgick till -1 676 Tkr (-2 144 Tkr)

Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,17 kr)

Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 421 Tkr (-1 821 Tkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2020, Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 468 Tkr (2 442 Tkr)

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 8 025 Tkr (12 131 Tkr)

Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -4 797 Tkr (-9 726 Tkr)

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,35 kr (-1,01 kr)

Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3 215 Tkr (-9 050 Tkr)

Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till -171 Tkr (873 Tkr)

Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 3 009 Tkr (2 608 Tkr)

Viktiga händelser 1 september – 31 december 2020

Avslut likviditetsgarantavtal

Den 5 oktober meddelade bolaget att avtalet med Sedermera, som verkat som likviditets-garant sedan noteringen i november 2018, avslutas. Bakgrunden är att bolaget inte ser ett fortsatt behov av tjänsten samt fokus på optimering av Bolagets rörelsekostnader. Avtalets sista dag är 5 november.

Nyemission

Den nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som inleddes fredagen den 30 oktober, slutfördes den 13 november. Emissionen tecknades till 158 % och tillförde Bolaget cirka 3,8 Mkr före avdrag för emissionskostnader, som uppgick till cirka 0,1 Mkr. I samband med företrädesemissionen ökade bolagets VD Jens Ålander sitt innehav med 1 111 465 aktier och äger efter emissionen 1 285 025 aktier, motsvarande 5,45 % av kapital och röster.

Avtal med Malmö Folkets Park

Malmö Folkets Park genomförde under hösten en upphandling av ett projektledningssystem. Upphandlingen vanns av Jetty och den 7 december tecknades ett avtal för två år plus option om förlängning med ytterligare ett år. Avtalet ger kunden rätt att använda Jettys lösning för de event som Malmö Folkets Park hanterar under avtalstiden. Jetty bedömer att årligt ordervärde är något lägre än 10% av beräknad årsomsättning.

Viktiga händelser efter periodens slut

Extra bolagsstämma

Den 25 januari hölls en extra bolagsstämma, via poströstning, varvid aktieägarna fattade beslut ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

Stämman beslöt även att införa möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning i samband med bolagsstämma genom en ny §9.

VD har ordet

Det går naturligtvis inte att skriva ett VD-ord för 2020 utan att nämna det som påverkat Jetty allra mest d v s Covid-19. För drygt ett år sedan prognosticerade vi att 2020 skulle bli bolagets starkaste år någonsin. I mars förändrades förutsättningarna radikalt och Corona-pandemin lamslog alla typer av event, vilket har haft en stor påverkan på oss och våra kunder. Vi har kämpat hårt för att hantera situationen och samtidigt gjort allt vi kan för att ställa om bolaget till ett fullskaligt SaaS bolag.

 

Glädjande är att vi nästan är klara med den omställningen nu, även om höstens nedstängning påverkat oss negativt.  Under året har kostnadsstrukturen anpassats, i form av minskad personal, minskade utvecklingskostnader och optimering av externa kostnader. Personalen har varit deltidspermitterade från mars 2020 men kommer under våren att gå tillbaka till heltid för de anställda som är kvar. Dotterbolaget i USA har stängts ned, och vi bedriver nu marknadsföring och försäljning från Sverige. Kostnadsstrukturen är därmed betydligt lägre än tidigare år, och tillräcklig för att fortsätta driva bolaget framgångsrikt.

 

Intäkterna i fjärde kvartalet sjönk med 47% som en följd av Corona-pandemin. Intäkterna har under andra halvåret påverkats negativt av uppsagda och pausade kundavtal. Sannolikt kommer intäkterna påverkas negativt så länge pandemin påverkar samhället. Resultatet i fjärde kvartalet förbättrades med 22% som en följd av de optimeringsåtgärder vi vidtagit. Mycket glädjande var vår lyckosamma nyemission i november vilket visar att det finns en tro på bolaget. En annan glädjepunkt under fjärde kvartalet är kontraktet som vi slutit med Malmö Folkets Park.

 

En positiv konsekvens av Covid-19 situationen, är en större öppenhet hos våra kunder, att digitalisera affärsmodeller och affärsprocesser, vilket gynnar Jetty. Vi är nu på god väg att transformera företaget till ett fullskaligt SaaS-bolag. Det innebär mer betoning på digital marknadsföring, digital försäljning och digital leverans. Från kännedom om tjänsten, till test av dess funktioner, till beslut om köp och slutligen betalning via nätet. Vi arbetar för fullt, för att få till stånd de viktiga delar som behövs för att kunna lansera det nya upplägget. I Q3 rapporten meddelade vi att, en av våra större konkurrenter, BeatSwitch, hade lagt ned sin verksamhet. Den informationen är inte korrekt, BeatSwitch är fortfarande aktiva och vi ber om ursäkt för vår bristfälliga och felaktiga kommunikation.

 

Med det senaste året som bakgrund, är det svårt att sia om framtiden men vi känner hopp och energi och står väl rustade när marknaden vänder. Vi har med mycket begränsade resurser lyckats att ställa om företaget. Jetty har en bättre tjänst, en mer effektiv organisation och framförallt större möjligheter att skala upp verksamheten vid en marknadsåterhämtning. Att marknaden finns och är god, det vet vi. När läget förbättras, vilket vi är övertygade om kommer ske, så har Jetty ett betydligt starkare kunderbjudande och en ny affärsmodell.

 

Vårt arbete under 2021 kommer fortsatt vara inriktat på digitalisering, effektivisering och framför allt fokus på tillväxt. Det är såklart fortfarande förhoppningar, men vi är trygga i vår strategi och nöjda med vad vi har lyckats åstadkomma med begränsade resurser.

Stockholm i februari 2020

Jens Ålander, VD