Bokslutskommuniké för Jetty AB 1 januari – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 358 tkr (391)
  • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -4 071 tkr (-2 364)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 071 tkr (-2 364)
  • Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till -3 482 tkr (-1 914)

Perioden 1 januari – 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 324 tkr (1 658)**
  • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -11 933 tkr (-4 585)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -12 005 tkr (-4 701)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 690 tkr (-5 197)
  • Likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 5 725 tkr (1 883)
  • Eget kapital uppgick per 31 december till 4 266 tkr (1 337)
* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som Jetty släppte i mitten på januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i betydligt lägre utsträckning.
** Att omsättningen minskat beror på att intäkterna inte periodiserades under 2017. De förskottsbetalningar för abonnemang som vissa kunder gjorde intäktsfördes då direkt. Vid årsskiftet 2017/2018 ändrade bolaget redovisningsprincip så att intäkter periodiseras ut över avtalsperioden.

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market
Den 12 november 2018 noterades bolaget på Spotlight Stock Market. Marknaden informerades att Jetty var godkänt för notering med handelsstart den 12 november 
via pressm  eddelande den 21 september och att handeln startade den 12 november. Noteringen föregicks av en fulltecknad spridningsemission om 10 062 500 kronor. Marknaden informerades via pressmeddelande om detta den 19 oktober.

Ny marknad i Norden – Norge
I oktober tecknade Jetty sitt första avtal med en norsk kund, Det Andre Teatret, 
Norges främsta improvisationsteater. Marknaden informerades via pressmeddelande 
den 11 oktober. Därefter har Jetty tecknat avtal med fler norska kunder på såväl traditionella festivalområdet som matfestivaler. Norska branschfestivalen by:Larm är en av de nya kunderna.

Första kund i USA
I november tecknade Jetty Inc. sitt första avtal med en kund i USA, DeMaris Entertainment, ett bolag baserat i Austin, Texas. DeMaris Entertainment producerar konserter, festivaler och företagsevent. Avtalet omfattar ett år, med option på två års förlängning.
Marknaden informerades via pressmeddelande den 19 november.

Viktiga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Omfattande uppdatering av Jetty
I mitten av januari 2019 lanserades den hittills största uppdateringen av Jetty, vilket innebär att den planerade utvecklingen av Jetty är genomförd till 80 %. Det är i enlighet med tidsplan och budget. Med ny och utvecklad funktionalitet och teknisk stabilitet får kunderna nu tillgång till det system som löpande sålts in under hösten. Det har mottagits väl av såväl befintliga som nya kunder och medför både nyförsäljning och merförsäljning hos redan trogna Jettykunder.

Försäljningsstöd och utvecklad struktur för support
Med uppdateringen av Jetty kan fullt fokus läggas på försäljning. Hand i hand med detta görs nu ett omfattande arbete med support och onboarding. Målet är att effektivisera säljprocessen, minska kontaktytorna och utveckla en hållbar och skalbar struktur för support, utifrån den nya funktionaliteten i Jetty. Arbetet planeras under första delen av första kvartalet 2019 och ska i en första fas vara testat och lanserat i mitten av kvartal två.


VD har ordet

Det är glädjande att konstatera att det här varit det hittills viktigaste kvartalet för Jetty, för bolaget och för affärssystemet. För att få uppväxlingskraft och kunna driva vidare våra expansionsplaner har färdigställandet av systemet, som öppnar dörrarna till de nya marknader som vi siktar på, stått i centrum. Strax efter sista kvartalets utgång genomfördes den stora uppdatering av Jetty som vi arbetat med under hösten. Med omfattande ny funktionalitet, som möter efterfrågan, har den mottagits mycket väl av såväl nya som befintliga kunder.

Med ett starkare affärssystem och bättre kapitalstruktur kan vi nu fokusera på försäljning och skalbarhet. Med rätt processer kring paketering och presentation av Jetty är vi som företag mer redo att växla upp på fler marknader.

Försäljningen mot vår kärnmarknad, festivaler, fortsatte under sista kvartalet och en bit in på det nya året. Samtidigt har försäljningen på nya geografiska marknader och mot nya typer av kunder ökat. På den norska marknaden har vi bland annat tecknat avtal med en av den nordiska nöjesindustrins viktigaste sammankomster, branschfestivalen by:Larm, och två matfestivaler.

I USA läggs fler byggstenar för Jetty. Vi startade under de sista månaderna av 2018 ett samarbete med Business Sweden i en kartläggning av olika typer av affärsmöjligheter, både geografiskt och innehållsmässigt. Parallellt pågår arbetet med att skapa infrastrukturen för Jetty i USA. 

De senaste två åren, 2017 och 2018, har Jetty lagt stora resurser på utveckling av vår tjänst. Systemutvecklingen trappas ner rejält från första kvartalet 2019 och kommer därför belasta vårt kassaflöde i betydligt lägre utsträckning. 

Nu ser vi fram emot att sälja och öka tillväxttakten. Vi ska nyttja skalbarheten i Jetty för att kunna lösa problem åt fler och nya typer av kunder och på fler marknader och kommer att vara väl rustade på vägen mot tillväxt med lönsamhet.

Stockholm i februari 2019
Dan Sonesson, VD

Läs hela bokslutskommunikén här: Jetty bokslutskommuniké 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Sonesson, VD
E-post: dan.sonesson@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.