Bokslutskommuniké för Jetty AB, 1 januari – 31 december 2019

Jetty AB har under kvartal fyra 2019 ökat omsättningen med 99 % och sänkt kostnaderna med 40 %, jämfört med samma period 2018. En stark försäljningstillväxt kombinerat med fortsatta effektiviseringar gör att företaget ser ett positivt kassaflöde inom de kommande 12 – 18 månaderna.
 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019, Koncernen

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 712 Tkr (358 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 2 833 Tkr (4 713 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2 105 Tkr (-4 073 Tkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,16 kr (-0,63 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -1 820 Tkr (-3 481 Tkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2019, Koncernen

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 371 Tkr (1 324 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 12 023 Tkr (13 557 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -9 618 Tkr (-12 005 Tkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,00 kr (-2,69 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -9 050 Tkr (-10 690 Tkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 873 Tkr (4 164 Tkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 2 608 Tkr (5 725 Tkr)

Viktiga händelser 1 oktober – 31 december 2019

Avtal med Malmöfestivalen

Den 15 oktober tecknade Jetty avtal med Malmöfestivalen. Festivalen är en av Sveriges tre största stadsfestivaler, som funnits mer än 30 år och med flera miljoner besökare per år. Avtalet avser 2020, med option på förlängning för 2021.

Avtal med Tillväxtverket

Den 25 oktober tecknade Jetty avtal med Tillväxtverket. Initialt för att använda tjänsten vid evenemanget Sweden Demo Day, ett evenemang där mer än 1 000 start-up bolag från 15 olika länder möter drygt 300 nationella och internationella investerare.

Samarbete med Sodexo

Den 28 november tecknade Jetty ett samarbetsavtal med Sodexo. Tillsammans med Sodexo, kommer Jetty utveckla gemensamma erbjudanden till Sodexos kunder. Samarbetet sker inom ramen för Sodexos acceleratorprogram Sparx. Sparx är ett nordiskt program för innovation och utveckling där ambitionen är att skapa ett närmare samarbete och lärande tillsammans med företag som befinner sig i ett startskede. Sodexo är med över 400 000 anställda ett av världens största företag. Sodexo Sverige utvecklar, leder och levererar tjänster till företag, institutioner och offentlig sektor i Sverige och Norden. Samarbetet är av strategisk vikt då det erbjuder Jetty en möjlighet till ett globalt partnerskap med ett multinationellt och marknadsledande företag.

Avtal med Göteborgsvarvet

Den 4 december tecknades avtal med Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. De avser att använda Jettyför projektplanering och evenemangshantering samt för att styra personalen via Jettys APP för uppgiftshantering.Med 55 000 löpare, krävdes det 4 000 funktionärer för att genomföra tävlingen 2019. Avtalet är av strategisk vikt då det är Jettys första för ett stort deltagardrivet idrottsevenemang.

Viktiga händelser efter periodens slut

Ytterligare avtal i Norge 

Den 15 januari tecknade Jetty avtal med medlemsorganisationen Norske Konsertarrangører (NKA). NKA är den största intresse- och kompetensorganisationen för konsertarrangörer i Norge och består av 450 festivaler, klubbar, spelställen, konsertföreningar, studentföreningar och kulturhus. NKA arbetar för kompetensutveckling och nätverksbyggande och skapar arenor där arrangörer kan mötas och lära av varandra.

Pilotavtal med Sodexo 

Den 20 februari tecknade Jetty och Sodexo, inom ramen för programmet Sparx, ett första pilotavtal. Sodexo kommer att använda Jetty i sin verksamhet hos Tetra Pak i Lund. 

Samarbetet mellan Jetty och Sodexo syftar till att hitta gemensamma affärsmöjligheter, där Jetty kompletterar Sodexos kunderbjudande. Resultatet är en modern paketering av Jettys tjänster, som kommer kunna implementeras hos fler av Sodexos kunder. 

VD har ordet

Jag är stolt över vad Jetty AB har uppnått under 2019. Vi har sänkt bolagets kostnader, och samtidigt ökat försäljningen. Bolagets återkommande intäkter har stigit med över 100 %. Tillväxten har gjorts möjlig genom det arbete vi gjort med marknadsföring, med digitala säljkanaler och med att ytterligare vässa vår försäljningsorganisation och process. 

Under hösten har vi med gott resultat arbetat mot våra kärnmarknader, festivaler och venues i Norden. Vi har också bearbetat möjliga partner-kanaler, och inlett arbete som syftar mot försäljning till globala storföretag, ett nytt kundsegment för Jetty. En effekt av det arbetet är det samarbete vi ingått med Sodexo, för att gemensamt kunna stärka det erbjudande Sodexo har till sina slutkunder. I och med detta har vi bevisat att Jetty har en tydlig marknad även utanför bolagets gamla kärnbranscher

Arbetet som under våren och sommaren gjorts med kommunikation i digitala kanaler, att digitalisera vår försäljning, och in-bound marketing har lett till en stor ökning av inkommande intresse från potentiella kunder under hösten.

Under andra halvåret har vi också på allvar påbörjat arbete med marknadsföring av Jetty i USA Målet med höstens marknadsföring av Jetty U.S., INC har varit att 100 % av de största och viktigaste nordamerikanska festivalerna ska känna till Jetty, och de tjänster bolaget kan erbjuda. Målet var ambitiöst satt, men har under hösten uppnåtts av vår organisation på plats.

Vårt arbete under 2020 kommer fortsatt vara inriktat på effektivisering, försäljning och tillväxt. Nästan 100 % av bolagets omsättning under Q4 bestod av återkommande intäkter, och att de återkommande intäkterna har vuxit med mer än 100 % under 2019, jämfört med förra året. Vi ser tydliga effekter av den marknadsföring vi gör i Norden. Medvetenheten om bolaget ökar hos våra potentiella kunder, och det avspeglar sig i den efterfrågan vi möter. En god försäljningstillväxt, effekt av de partnerkanaler vi skapat för försäljning kombinerat med ett fortsatt fokus på effektivitet och besparingar gör att vi ser ett positivt kassaflöde för bolaget under de kommande 12–18 månaderna.

Stockholm i februari 2020

Dan Sonesson, VD

Läs hela rapporten här: Jetty Q4 2019