Delårsrapport för Jetty 1 april – 30 juni 2020

Delårsrapport för Jetty 1 april – 30 juni 2020

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020, Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 779 Tkr (560 Tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 635 Tkr (2 693 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -595 Tkr (-2 150 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,33 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -104 Tkr (-1 821 Tkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2020, Koncernen

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 343 Tkr (1 086 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 4 088 Tkr (6 384 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -2 300 Tkr (-5 261 Tkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,18 kr (-0,82 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -1 745 Tkr (-5 041 Tkr)
 • Eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till -1 427 Tkr (-1 205 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 818 Tkr (592 Tkr)

Viktiga händelser 1 april – 30 juni 2020

 

Stöd från Tillväxtverket och likviditetsförstärkning från Skatteverket

Under april månad har bolaget säkerställt stöd från Tillväxtverket gällande deltidspermittering samt erhållit anstånd från Skatteverket gällande skatteinbetalningar. Detta innebär att bolagets likviditet stärktes med drygt 900 tkr.

 

Årsstämma 2020

Den 14 maj hölls bolagsstämma i Jetty AB. Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet med styrelsens förslag. Alla beslut fattades enhälligt.

 

VD-byte

Den 25 maj utnämnde Styrelsen i Jetty Jens Ålander till ny VD och efterträdare till Dan Sonesson.

 

Viktiga händelser efter periodens slut

 

Lån från Almi

Under juli månad har bolaget säkerställt ett kortsiktigt lån från Almi. Det innebär att bolagets likviditet stärktes med 500 tkr.

VD har ordet

Under andra kvartalet har vi fokuserat på att anpassa företaget till COVID-19 pandemin och dess effekter. Det primära har varit att säkerställa en god relation till existerande kunder, att anpassa kostnadsstrukturen utifrån en ny temporär verklighet och främst av allt, se över Jettys strategi och affärsmodell från grunden. Den nuvarande situationen är inte uteslutande negativ, den driver fram en större öppenhet att digitalisera affärsmodeller och affärsprocesser vilket gynnar Jetty vars tjänst är utvecklad för just det.

 

Besluten under kvartal 1 från regeringen, med syfte att minska spridningen av COVID-19, har i praktiken omöjliggjort många av våra kunders verksamheter. Även om Jetty har kunder utanför festival- och eventindustrin så är många fokuserade på evenemang och projekt som resulterar i en publik aktivitet. Vi har en nära dialog med våra kunder om deras nuvarande utmaningar och framtida behov.

 

När det gäller kostnadsanpassning till nuvarande situation, så har vi främst dragit ned på externa konsulter och andra externa kostnader. Vi har även beslutat att ändra upplägget för USA-marknaden. Vi tror att marknadsföring och försäljning kan bedrivas från Sverige och då behövs inte en lokal närvaro i USA. Den framtida kostnadsstrukturen är nu betydligt lägre än tidigare år, och tillräcklig för att fortsätta driva bolaget framgångsrikt.

 

Under andra kvartalet ökade intäkterna med 39% samtidigt som kostnaderna, på grund av effektiviseringsåtgärder, sjönk med 35%. Det innebar Jettys hittills starkaste kvartal, resultat-mässigt. Viktigt att poängtera är att en bidragande orsak är Tillväxtverkets stöd för deltids-permittering. En annan bidragande orsak är en engångsintäkt från en av våra största kunder. Sannolikt kommer intäkterna påverkas negativt så länge COVID-19 påverkar samhället och det finns risker att vissa kunder framöver kommer att tvingas avsluta avtal.

 

Som vi tidigare kommunicerat, i Q1 rapporten och årsredovisningen 2019, behöver vi genomföra åtgärder för att hantera bolagets likviditet. Vi har hittills verkställt kostnadsreduceringar och tagit del av vissa av regeringens stödåtgärder, vilket hjälpt oss att hantera verksamheten kortsiktigt. Under hösten behövs ytterligare finansieringsåtgärder.

 

Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter att transformera företaget till ett fullskaligt SaaS-bolag, där målsättningen är att göra de flesta aktiviteter digitalt via nätet. Det innebär mer fokus på digital marknadsföring, digital försäljning och digital leverans. Vi tror att det medför en bättre kundresa än vad vi har kunnat erbjuda tidigare. Den är enklare och tydligare och bättre anpassad till hur kunder utvärderar produkter och tjänster i det digitala årtiondet. Systemet har nu nått en nivå då nödvändig funktionalitet är på plats, vilket gör att vi kan skifta fokus till användargränssnitt och användarupplevelse, ännu ett steg till att förbättra kundresan. Vad som händer den närmaste tiden, i svenska samhället och globalt, är svårt att bedöma, men när läget förbättras, så kommer Jetty ha ett starkare kunderbjudande och en helt ny affärsmodell.

 

Jag är trygg och stolt över hur hela Jetty teamet driver bolaget framåt under rådande omständigheter. Vi är alla motiverade av de nya möjligheter som en ökad digitalisering hos våra kunder innebär.

 

Stockholm i augusti 2020

Jens Ålander, VD

 

Läs delårsrapporten i helhet här; Jetty Q2 2020.