Delårsrapport för Jetty 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 399 Tkr (735 Tkr)
  • Rörelsens kostnader uppgick till 1 712 Tkr (2 453 Tkr)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -1 241 Tkr (-1 705 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,13 kr)
  • Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -718 Tkr (-1 641 Tkr)

Viktiga händelser 1 januari – 31 mars 2021

Extra bolagsstämma

Den 25 januari hölls en extra bolagsstämma, via poströstning, varvid aktieägarna fattade beslut att ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000. Stämman beslöt även att införa möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning i samband med bolagsstämma genom en ny §9.

Likviditetsförstärkning från Skatteverket

Under februari månad säkerställdes anstånd från Skatteverket gällande skatteinbetalningar för oktober till december 2020. Bolagets likviditet stärktes med drygt 760 tkr.

Deltidspermittering avslutad den 1 mars

Den 1 mars 2021 har personalen återvänt till heltid och deltidspermittering till 60 % sedan mars 2020 är därmed avslutad.

Viktiga händelser efter periodens slut

Två nya avtal i april

Under april månad har bolaget skrivit avtal med två nya kunder, en från Danmark och en från Norge och båda från eventbranschen. Kontraktsvärdena understiger 5 % av årsomsättningen.

Detta är en signal att det finns en försiktig förhoppning inom branschen att läget kommer att förbättras inom en relativt snar framtid, då samhällen sakta men säkert öppnar upp och vaccinering mot Covid-19 kontinuerligt ökar över världen.

VD har ordet

Det går inte att komma ifrån att det första året som VD för Jetty har varit mer än intressant och utmanande. Många branscher har varit påverkade av Corona-pandemin. Eventbranshen är en av de mest påtagligt drabbade av Covid-19. Nu under våren, ser vi dock äntligen en ljusning i tunneln och det är inspirerande att få känna förhoppning och energi.

Det märks att kunderna, sakta men säkert, börjar planera för en situation som liknar det normala efter sommaren och ett nytt normalt med mer digital produktion än tidigare. Vi har upplevt ett större intresse de senaste veckorna och ser med förhoppning fram emot ett andra halvår då evenemang sannolikt kommer tillbaka i större skala. Ett tecken på en vändning, om än långsam, är de två avtal vi tecknat efter kvartalets slut. Ett avtal i Danmark och ett i Norge, visar att en del arrangörer redan nu vågar påbörja arbetet med att komma tillbaka.

Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med att Corona-pandemin har påverkat Jettys situation ordentligt. Det syns i våra rapporterade siffror, nettoomsättningen sjönk med 46 % jämfört med kvartal 1 förra året. Den goda nyheten är att det var en betydligt mindre förändring än kvartal 4 2020 och det är vår känsla att det nu kommer att vända, med tydlig start efter sommaren. Vi har klarat av att förbättra vårt resultat trots den jobbiga situationen och det är viktigt att ta med sig när intäkterna återkommer. Vårt arbete med optimeringsåtgärder har burit frukt och har inneburit att resultatet före skatt förbättrades med 27  %.

Den 1 mars beslöt vi att personalen skulle återvända till heltidsarbete och det har fått en positiv effekt, både i form av ökad kundaktivitet och utvecklingsarbete för produkten och våra processer. Vi har kämpat hårt för att hantera situationen och skyndat på omställningen till ett fullskaligt SaaS bolag. Glädjande är att vi nästan är klara med den omställningen. Nu är vi bara någon månad bort från att kunna lansera vår fullskaliga SaaS lösning med en uppdaterad hemsida som bättre passar vår affärsmodell. När vi lanserar den nya lösningen, kan vi satsa än mer på marknadsföring och annonsering via sociala medier och sökmotorer.

Vi står väl rustade när marknaden vänder, med en bättre tjänst och en mer effektiv organisation. Det ser ut som att det inte är alltför långt kvar tills restriktionerna kommer att hävas och människor kan mötas igen. Vi kommer att möta hösten med en bättre plattform för att skapa möjlighet till god tillväxt när marknaden kommer tillbaka.

Stockholm i maj 2021

Jens Ålander, VD

Jetty Q1 2021