Delårsrapport för Jetty 1 juli – 30 september 2020 (Publicerat 2020-11-06)

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020, Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 510 Tkr (502 Tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 545 Tkr (2 804 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -821 Tkr (-2 320 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,27 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -549 Tkr (-2 493 Tkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2020, Koncernen

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 052 Tkr (1 659 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 5 633 Tkr (9 188 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -3 121 Tkr (-7 581 Tkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,17 kr (-1,18 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2 294 Tkr (-7 534 Tkr)
 • Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till -2 248 Tkr (1 957 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 746 Tkr (3 750 Tkr)

Viktiga händelser 1 juli – 30 september 2020

Ny strategi för Jetty

Den 22 september meddelade bolaget att en ny strategi ska implementeras. I korthet innebär det en transformation till ett fullskaligt SaaS-bolag, där målsättningen är att göra de flesta aktiviteter digitalt via nätet. Hittills har mycket av arbetet utförts på ett traditionellt sätt med manuell hantering av många aktiviteter.

Avslut likviditetsgarantavtal

Den 5 oktober meddelade bolaget att avtalet med Sedermera, som verkat som likviditets-garant sedan noteringen i november 2018, avslutas. Bakgrunden är att bolaget inte ser ett fortsatt behov av tjänsten samt fokus på optimering av Bolagets rörelsekostnader. Avtalets sista dag är 5 november.

Viktiga händelser efter periodens slut

Nyemission i november

Den 21 oktober beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen görs i enlighet med det bemyndigande till styrelsen som lämnades av ordinarie bolagsstämma i Jetty den 14 maj 2020. Teckningsförbindelser om drygt 2,2 Mkr, motsvarande drygt 58% av emissionen, finns från bolagets ledning, styrelse och andra investerare.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att implementera den strategi som arbetats fram under sommaren, som innebär att transformera bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag. Coronapandemin har fortfarande en negativ påverkan på vår bransch. Svenska och norska regeringen visar dock positiva tecken på att de, trots en allmän förändrad situation med ökad smittspridning, ser till möjligheterna att höja publiktaket som utgångspunkt och endast dra ner det med lokala avvikelser.

Nuvarande situation är förstås tuff för många aktörer inom eventbranschen. Jettys två största konkurrenter, Marcato Festival (USA) och Beatswitch (Belgien), har tvingats lägga ned verksamheten efter beslut från respektive moderbolag. Det ger på sikt möjligheter och marknaden kommer sannolikt konsolideras. För Jettys del anser vi att det är oerhört viktigt att vara uthållig och innovativ. Kan vi under pandemin genomföra förändringar, medan konkurrenter har utmaningar, kan vi komma ut starkare i pandemins kölvatten.

Intäkterna i tredje kvartalet ökade med 2% samtidigt som kostnaderna sjönk med 45% jämfört med föregående år. Resultatet förbättrades 65% som en följd av de optimeringsåtgärder vi vidtagit samt till viss del på grund av stödet från Tillväxtverket. Under kvartalet beslutade vi att stänga ned dotterbolaget i USA, Jetty Inc., på grund av kostnadsskäl. Det medför en ned-skrivning på moderbolagsnivå men har ingen påverkan på koncernresultatet. Sannolikt kommer intäkterna påverkas negativt så länge pandemin påverkar samhället och kunder kan framöver tvingas avsluta avtal.

Som vi tidigare kommunicerat behöver bolaget genomföra åtgärder för att hantera likviditeten och den 21 oktober tog styrelsen därför beslutet att genomföra en företrädesemission. Emissionsbeloppet är 3,8 mkr och ska användas till att ställa om Jetty till ett fullskaligt SaaS- bolag med globalt fokus, där de flesta aktiviteterna görs digitalt via nätet. Det innebär mer betoning på digital marknadsföring, digital försäljning och digital leverans och ytterligare standardisering och automatisering av tjänsten. Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från styrelseledamöter, VD, aktieägare och andra investerare i samband med föreliggande nyemission. De samlade åtagandena uppgår till 2,2 mkr, vilket motsvarar cirka 58% av emissionen. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 13 november 2020.

I september kommunicerade vi bolagets nya strategi, där det centrala budskapet är att vi nu bygger upp en digital säljkanal där fokus är självservice. Detta är ett komplement till den direkta försäljningskanalen, som bolaget kommer att fortsätta med i Skandinavien. Vi arbetar för fullt, att få till stånd de viktiga delar som behövs för att kunna lansera det nya upplägget. Ambitionen är att göra en mjuklansering i december, för att senare fullt ut i januari lansera den nya lösningen. Målet är att vara först ut bland leverantörer av EMS (Event Management System), att erbjuda en komplett (”SelfServe”) digital SaaS-lösning.

Det är såklart fortfarande många förhoppningar, men vi är trygga i vår strategi och nöjda med vad vi har lyckats åstadkomma på kort tid och med begränsade resurser. När läget förbättras, så kommer Jetty ha ett mycket starkare kunderbjudande och möjlighet att bli en av de ledande leverantörerna inom Event Management Systems, med en lösning som även kan användas utanför eventindustrin.
Stockholm i november 2020

Jens Ålander, VD

Jetty – I dag