Delårsrapport för Jetty AB 1 april – 30 juni 2019

Jetty AB ökar omsättningen i andra kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 570 tkr, jämfört med 426 tkr samma period året före. Då 100 % av intäkterna under kvartal två 2019 bestod av abonnemangsintäkter innebär detta en ökning av återkommande intäkter om 150 % jämfört med Q2 2018. Under samma period förbättrades resultatet, och uppgick efter skatt till -2 151 tkr, att jämföras med -4 110 tkr samma period föregående år.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 570 tkr (426)
  • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -2 151 tkr (-4 110)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 151 tkr (-4 110)
  • Kassaflödet* från den löpnade verksamheten uppgick till –1 821 tkr (-2 822)

* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som Jetty släppte i mitten på̊ januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i betydligt lägre utsträckning. I juli månad avslutades den företrädesemission bolagets styrelse beslutade om i juni 2019. Emissionen tillförde bolaget drygt 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Viktiga händelser 1 april – 30 juni 2019

Årsstämma

Den 15 maj 2019 hölls årsstämma i Jetty AB. Bland de beslut som fattades var:

  • Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen
  • Stämman omvalde samtliga styrelseledamöter
  • Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om företrädesemission

Den 12 juni 2019 beslöt styrelsen i Jetty AB att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattade högst 6 434 261 aktier. Bolaget värderades i denna emission till 6,4 MSEK, pre-money. En befintlig aktie innehavd på̊ avstämningsdagen gav rätt till att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Jetty drygt 6,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknades uppgå̊ till 500 000 SEK.

Jetty US Inc, organisation på plats

I slutet av maj rekryterades Brandon Schmidt som ansvarig på̊ plats för Jettys dotterbolag i USA. Brandon kommer senast från rollen som marknadsansvarig för biljettföretaget Frontgate, som grundades i ett garage för tio år sedan och som nu är marknadsledande i sin nisch mot festivaler i USA. Frontgate är idag uppköpt av Live Nation. Brandon kommer att leda dotterbolagets verksamhet och ansvara för bolagets försäljning i Nordamerika.

Jetty sluter avtal med Dreamhack

Den 26 juni tecknade Jetty avtal med Dreamhack. Dreamhack är världens största digitala festival, och en ledande global aktör inom e-sport. Samarbetet med Dreamhack är Jettys första affär i segmentet. E-sport och digitala festivaler är en snabbt växande del av evenemangsbranschen. Dreamhack genomför 11 evenemang i 6 länder med fler än 300 000 besökare.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Företrädesemissionen fulltecknad

Den företrädesemission som Jetty AB inledde måndagen den 24 juni avslutades den 10 juli 2019. Emissionen tecknades till 100 %.

Företrädesemissionen tecknades till 71% med stöd av teckningsrätter och till 29% utan företräde. Tilldelning skedde i enlighet med de principer som angivits i memorandumet som upprättats med anledning av företrädesemissionen, och som offentliggjordes den 24 juni 2019.

Sammantaget tillfördes Bolaget drygt 6,4 miljoner SEK genom företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader om cirka 200 000 SEK, tidigare beräknat till ca 500 000 SEK. Antalet aktier ökade i och med detta från 6 434 261 st till 12 868 522 st. Efter emissionen uppgick bolagets egna kapital till 4 135 329 kr.

VD har ordet

För Jetty har andra kvartalet främst handlat om att få försäljningsprocesser och etableringen på nya marknader på plats. Vi fortsätter på den kursändring av bolagets verksamhet som påbörjades i och med att vi såg slutet på den stora utvecklingen av affärssystemet Jetty under senvintern 2018. Jetty har förberetts för den amerikanska marknaden och har nu en ansvarig på plats i Austin, USA. Våra kostnader har minskat och intäkterna ökat. Utvecklingen av affärssystemet har minskat rejält, enligt plan. Jämfört med första halvåret 2018 har Jettys återkommande intäkter vuxit med mer än 100 %.

Jettys dotterbolag Jetty Inc. registrerades 2018. Nu är de administrativa förberedelserna som krävs för att driva verksamhet i USA genomförda och Jetty har sedan i maj en ansvarig för verksamheten, Brandon Schmidt, på plats i USA. Vi är mycket glada över rekryteringen. Han har rätt bakgrund för oss och en stor kännedom om såväl den potentiella marknaden som kunskap om på vilket sätt Jetty kan bidra till att stötta arrangörer i USA. Genom den lyckade emissionen som genomfördes i juni, fick vi också resurserna som krävs för en kraftfull expansion internationellt.

Kommunikationen i digitala kanaler har vi lagt mycket kraft på under vår och sommar för att skapa fler säljfönster och större spridning av Jetty. Jettys webbplats har förbättrats och grunden för in-bound marketing och digitala försäljningskanaler är lagd.

Fram till kvartal ett i år befann sig Jetty i en utvecklingsfas, där mycket resurser lades på utveckling av affärssystemet, försäljningsprocesser och nya marknader. Under våren ändrades inriktningen och vårt fokus ligger på försäljning och tillväxt. En viktig konsekvens är att bolagets kostnader minskat, då stora utvecklingsprojekt avslutats och färdigställts.

Försäljning och tillväxt, är också vår inriktning framåt. 100 % av bolagets omsättning under Q2 bestod av återkommande intäkter. Vi särredovisade inte projektintäkter, alltså engångsintäkter, under 2018, men de uppgick till ca 250 000 kr. När man nu jämför 2018 med 2019 innebär detta att de återkommande intäkterna vuxit med mer än 100 % under första halvåret. Det är ett viktigt steg i rätt riktning.

Arbetet med utveckling av affärssystemet och marknaden ska vi dra vidare nytt av. Jag ser mycket fram emot att fortsätta öka våra återkommande abonnemangsintäkter, att etablera Jetty på nya geografiska marknader och att på allvar etablera bolaget i USA. Vi är också tacksamma för den respons vår nyemission fick i somras som möjliggör ett mer omfattande försäljningsarbete än tidigare!

Stockholm, i augusti 2019

Dan Sonesson, VD

Läs hela delårsrapporten här: Jetty Q2 2019