Delårsrapport för Jetty AB 1 januari – 31 mars 2019

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 588 tkr (293)
  • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -3 121 tkr(-1 882)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 121 tkr(-1 882)
  • Kassaflödet*från den löpande verksamheten uppgick till -3 220 tkr (-1 574)
* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som Jetty släppte i mitten på januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i betydligt lägre utsträckning. 

Viktiga händelser 1 januari – 31 mars 2019

Omfattande uppdatering av Jetty
I mitten av januari 2019 lanserades den hittills största uppdateringen av Jetty, vilket innebär att den planerade utvecklingen av Jetty är genomförd till 80 % i enlighet med tidsplan och budget. Med ny funktionalitet och teknisk stabilitet får kunderna nu tillgång till det system som löpande sålts in under hösten. Det har mottagits väl av såväl befintliga som nya kunder och medför både nyförsäljning och merförsäljning hos redan trogna kunder.

Försäljningsstöd och utvecklad struktur för support
Med uppdateringen av Jetty kan än mer fokus läggas på försäljning. Samtidigt görs ett omfattande arbete med support och onboarding. Målet är att effektivisera säljprocessen, minska kontaktytorna och utveckla en hållbar och skalbar struktur för support, utifrån den nya funktionaliteten i Jetty. Arbetet har planerats under perioden och påbörjas under mitten av kvartal två.

Etablering av Jetty i USA går vidare
Förberedelserna för etableringen i USA intensifierades under första kvartalet, bland annat med en rekryteringsprocess av säljansvarig och partners. Business Sweden har hjälpt oss att analysera Jettys potentiella marknad i USA och identifiera lämpliga partnerkanaler. Verksamheten kommer att utgå från Austin, Texas och startar under andra kvartalet 2019.

 

VD har ordet

Med en omfattande uppdatering av Jetty som sjösattes under januari och februari har vi nu kunnat växla läge, från utveckling, till fullt fokus på försäljning. Vi arbetar utifrån bolagets marknads- och försäljningsplan för året genom att göra fokuserade insatser mot olika branscher. Det är glädjande att se att Jetty i sin nya form möter marknadens krav, med ökad nyförsäljning som effekt. Under första kvartalet 2019 dubblerade vi vår omsättning jämfört med samma period 2018.

Bolaget är redo för fler marknader med en stark produkt, och rätt paketering och processer. Parallellt pågår nu ett omfattande arbete med kommunikation, support och onboarding. Målet är att effektivisera säljprocessen, minska antalet nödvändiga steg i affärerna som görs, och utveckla en hållbar och skalbar struktur för support. Arbetet påbörjades under första kvartalet 2019 och lanseras i kvartal två i en första version.

Arbetet med att lansera Jetty i USA konkretiseras nu, och startar med personal på plats under andra kvartalet 2019. Ett analysprojekt genomfördes under första kvartalet 2019 med hjälp av Business Sweden inför etableringen i Nordamerika. Det blir vår första etablering på en internationell marknad och just nu pågår det intensiva arbetet med att få stöd, personal och processer på plats för en snabb uppväxling under 2019.

Vi ser fram emot att sälja systemet Jetty och öka bolagets tillväxt. Vi ska nyttja skalbarheten i vår affär för att kunna lösa problem åt fler och nya typer av kunder, och på fler marknader. Samtidigt pågår ett arbete för att säkra ytterligare finansiering för att kunna fortsätta den  höga expansionstakten.

Stockholm i maj 2019
Dan Sonesson, VD

 

Styrelsens kommentar

För att ytterligare kunna öka expansionstakten, med bland annat etablering i USA, nya system för försäljningsstöd, partnerrekrytering i samverkan med Business Sweden och digitala säljkanaler undersöker styrelsen olika möjligheter till kapitalanskaffning.

 

Läs hela delårsrapporten här: Jetty Q1 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Dan Sonesson, VD
E-post: dan.sonesson@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.