Delårsrapport för Jetty AB, 1 januari – 31 mars 2020

Jetty AB ökar omsättningen i första kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 763 tkr, jämfört med 597 tkr samma period året före. Detta innebär en ökning av omsättningen med 28 %. Samtidigt minskar kostnaderna till 2 453 tkr, jämfört med 3 691 tkr för samma period 2019.

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020, Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 763 Tkr (597 Tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 2 453 Tkr (3 691 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -1 705 Tkr (-3 111 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (-0,48 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 641 Tkr (-3 220 Tkr)

Viktiga händelser 1 januari – 31 mars 2020

  • Ytterligare avtal i Norge 

Den 15 januari tecknade Jetty avtal med medlemsorganisationen Norske Konsertarrangører (NKA). NKA är den största intresse- och kompetensorganisationen för konsertarrangörer i Norge och består av 450 festivaler, klubbar, spelställen, konsertföreningar, studentföreningar och kulturhus. NKA arbetar för kompetensutveckling och nätverksbyggande och skapar arenor där arrangörer kan mötas och lära av varandra.

  • Pilotavtal med Sodexo 

Den 20 februari tecknade Jetty och Sodexo, inom ramen för programmet Sparx, ett första pilotavtal. Sodexo kommer att använda Jetty i sin verksamhet hos Tetra Pak i Lund.

Samarbetet mellan Jetty och Sodexo syftar till att hitta gemensamma affärsmöjligheter, där Jetty kompletterar Sodexos kunderbjudande. Resultatet är en modern paketering av Jettys tjänster, som kan implementeras hos fler av Sodexos kunder.

  • Deltidspermittering av anställda pg av COVID-19

Den 17 mars meddelade Jetty att spridningen av coronaviruset (COVID-19), har påverkat affärsläget för Bolaget. För att vara redo att agera när efterfrågan återvänder, deltidspermitterar därmed Jetty personal. Åtgärderna bedöms i dagsläget vara tillräckliga för att hantera nuvarande situation men utvärderas löpande.

Viktiga händelser efter periodens slut

  • Lån från Almi och likviditetsförstärkning från Skatteverket

Under april månad har bolaget säkerställt ett nytt lån från Almi samt erhållit anstånd från skatteverket gällande skatteåterbetalningar. Detta innebär att bolagets likviditet stärktes med drygt 1,0 mkr.

VD har ordet

Vi inledde året med tydligt fokus på försäljning. Sista kvartalet 2019 visade en stark försäljningstillväxt och vi planerade för att öka till-växten ytterligare efter årsskiftet. Vi ägnade de första veckorna av 2020 åt att organisera om arbetet i bolaget för att kunna fokusera än mer på försäljning. Kvartalet startade med den största och viktigaste branschmässan för livemusik i Sverige, Sweden Live, där Jetty deltog.

Vi möttes på mässan av ett mycket stort intresse från potentiella kunder och vi genomförde säljmöten både med nya kontakter och med de vi tidigare haft en dialog med. Vårt arbete hade mycket god effekt och mot mitten av kvartalet prognosticerade jag att första kvartalet 2020 skulle bli bolagets starkaste kvartal någonsin.

Den 11 mars förändrades förutsättningarna för våra kunder radikalt. Regeringen meddelade på kvällen ett förbud mot evenemang med fler än 500 deltagare. Detta skärptes den 27 mars, då inga evenemang med fler än 50 deltagare tilläts. Dessa beslut, fattade för att minska spridningen av COVID-19, har i praktiken omöjliggjort våra kunders verksamhet fram till dess att förordningen ändras eller upphör helt.

Såväl våra kunder som vi själva anade att beslut i den riktningen var på gång och många av våra kunder hade redan börjat flytta fram eller i värsta fall ställa in de verksamheter de planerat i närtid. Trots allt detta såg vi under första kvartalet en tillväxt på 28% jämfört med första kvartalet 2019.

Jetty inledde snabbt en omställning för att anpassa bolaget till den nya situationen på marknaden. De åtgärder för effektivisering och besparingar som bolaget initierade förra året intensifierades, och  har minskat kostnaderna med 34% jämfört med kvartal 1 2019. Den 17 mars deltidspermitterades samtliga anställda. Jag bedömer att de insatser som gjorts är tillräckliga för att kunna möta ett scenario där evenemangsbranschen inte börjar återhämta sig förrän efter sommaren 2020. Med detta sagt har vi en plan för ytterligare åtgärder som kan verkställas om bolaget bedömer det nödvändigt.

Under tiden fortsätter vi hjälpa befintliga kunder och har en nära dialog med många av dem om deras nuvarande utmaningar och framtida behov. En del befintliga och potentiella kunder har nått ett stadie där de kan börja planera för framtiden, efter Corona, och vi för sådana dialoger där det är möjligt.

Vi arbetar också mot kundsegment som drabbats mindre av virusets spridning och åtgärderna som vidtas för att stoppa det. Exempel på sådana segment är större bolag, och de som genomför mindre evenemang. Vi arbetar också löpande med att förbereda allt som går att förbereda, för att vara redo så snart efterfrågan börjar växa igen.

Stockholm i april 2020

Dan Sonesson, VD

Läs delårsrapporten i helhet härJetty Q1 2020.