Delårsrapport för Jetty AB 1 juli – 30 september 2018

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 247 (363)* tkr
 • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 975 (-1 890) tkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 975 (-1 890) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 813 (-2 164) tkr

Perioden 1 januari – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 966 (1 268)* tkr
 • Rörelseresultatet före skatt uppgick till -7 895 (-2 337) tkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 932 (-2 337) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 209 (-3 283) tkr
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 1 675 (812) tkr
 • Per den 30 september 2018 uppgick bolagets egna kapital till 405 (-2 255) tkr
* Att omsättningen minskat beror på att intäkterna inte periodiserades under 2017. De förskottsbetalningar för abonnemang som vissa kunder gjorde intäktsfördes då direkt. Vid årsskiftet 2017/2018 ändrade bolaget redovisningsprincip så att intäkter periodiseras ut över avtalsperioden.

 

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Spridningsemission
  Den 26 september startade en spridningsemission, som förberedelse för listning på Spotlight Stock Market. Emissionen, som löpte fram till den 16 oktober, uppgick till maximalt 10 062 500 kronor fördelade på
1 750 000 aktier. Kvotvärdet var 0,125 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför nämnd spridningsemission uppgick till
4 684 261 aktier. Priset var 5,75 kronor per aktie. Värdering av Bolaget var 26,9 miljoner kronor ”pre-money”. Emissionen genomfördes utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Påbörjad etablering i USA
  Den nordamerikanska marknaden kommer att vara viktig för Jetty, och under kvartalet registrerades ett dotterbolag, Jetty Inc. i Delaware, USA. I samband med det, har ett antal aktiviteter påbörjats för att etablera ett försäljningsnätverk i Nordamerika.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Fulltecknad spridningsemission
  Den 16 oktober avslutades Jettys spridningsemission. Emissionen tecknades till 100 %, och uppgick till 10 062 500kronor före emissionskostnader. Emissionen fördelades på 1 750 000 aktier. Marknaden informerades via pressmeddelande den 19 oktober.
 • Ny marknad i Norden
  I oktober tecknade Jetty sitt första avtal med en norsk kund, Det Andre Teatret, Norges främsta improvisationsteater. Avtalet omfattar ett år. Jetty kommer att fortsätta bearbeta den nordiska marknaden. Marknaden informerades via pressmeddelande den 11 oktober.
 • Bolaget noteras på Spotlight Stock Market
  Den 12 november noteras bolaget på Spotlight Stock Market. Marknaden informerades att Jetty var godkänt för notering med handelsstart 12 november via pressmeddelande den 21 september.
 • Första kunden i USA
  I november tecknade Jetty Inc. sitt första avtal med en kund i USA, DeMaris Entertainment, ett bolag baserat i Austin, Texas. DeMaris Entertainment producerar konserter, festivaler och företagsevent. Avtalet omfattar ett år, med option på två års förlängning. Marknaden informerades via pressmeddelande den 19 november.

 

VD har ordet

Ett spännande kvartal för Jetty! Mot slutet togs det sista steget mot notering på Spotlight Stock Market genom en spridningsemission. Nyemissionen fulltecknades och vi är sedan den 12 november ett noterat bolag. En viktig del för att få uppväxlingskraft i att kunna driva vidare expansionsplaner och färdigställa den utveckling som öppnar upp dörrarna till nya affärsområden.

Hösten har haft försäljningsfokus på Jettys ursprungskunder, festivaler. Satsningen ligger rätt i deras projektcykel, det är då festivaler lägger grunden för sitt organisatoriska arbete inför genomföranden 2019.

Vi har också riktat oss mot nya geografiska marknader. Jetty har tecknat sina första avtal med kunder i Norge och USA. I oktober Det Andre Teatret i Oslo, Norge. En strategiskt viktig kund, då den breddar affären på flera sätt. Teatern är ett nytt verksamhetsområde som liknar de venues, spelställen för mestadels musik, som vi redan arbetar med. Institutioner är ett nytt segment för Jetty, och något som affärssystemet fungerar bra för. Den norska marknaden är också ny för Jetty och har stor potential i flera segment. I november tecknades, genom Jettys amerikanska helägda dotterbolag Jetty Inc., ett kundavtal med DeMaris Entertainment som är arrangör av festivaler, konserter och företagsevent. En önskad kundrelation som ger oss värdefull kunskap och har en bredd i verksamheten, vilket skapar rätt förutsättningar för att lägga grunden till en bra expansion i USA.

Jetty lanserade en ny generation av affärssystemet vid årsskiftet och har sedan dess löpande uppdaterat den med ny funktionalitet och anpassningar. Nu går vi in i den sista fasen av grundutvecklingen. Tidigt 2019 riktas produktutvecklingen mer mot anpassning för nya affärsområden. De flesta av våra kunder är redan användare av det nya systemet, alla nya kunder börjar direkt i det och vid kommande årsskifte arbetar alla Jettys kunder i den nya miljön. Reaktionerna är uppskattande från tidigare kunder och nya upplever systemet som användarvänligt och bra i sin funktionalitet. Våra säljare upplever att såväl existerande kunder som potentiella, på för Jetty nya marknader, är nyfikna på och intresserade av affärssystemet.

Vi ser fram emot att rulla ut affärssystemet Jetty hos fler kunder och på nya marknader. Att utveckla produkten för dem, tillsammans med dem. Det är en spännande resa att gå in i nästa kvartal, det andra som ett publikt bolag!

Stockholm i november 2018
Dan Sonesson, VD

Läs hela delårsrapporten här: Jetty Q3 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Sonesson, VD
E-post: dan.sonesson@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018.