Finansiella mål inklusive ny utdelningspolicy. Förslag till utdelning kommer att lämnas i samband med bokslutskommunikén.

Thinc Collectives styrelse har beslutat om ny utdelningspolicy och riktlinje för kapitalstruktur som med de tidigare kommunicerade finansiella målen utgör de nya finansiella målen:

  • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.
  • Att genomföra 2–3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20–50 mkr i nettoomsättning.
  • Thinc Collectives mål är att uppnå en årlig genomsnittlig EBITDA marginal om minst 10% för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5% för koncernens mediarelaterade bolag, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.
  • Utdelningspolicy – Minst 30% av kassaflödet* skall distribueras till aktieägarna. Utdelningen skall vid varje tillfälle vägas mot koncernens affärsmöjligheter, soliditet och likviditet.
  • Kapitalstruktur – Thinc Collectives mål är att nettoskulden** inte skall överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA på årsbasis. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.

*Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet

**Nettoskuld definieras som räntebärande skulder minus likvida medel

 

UTDELNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022

Thinc Collective styrelse kommer i samband med publiceringen av Bokslutskommunikén för 2022 tisdagen 28/2 baserat på den nya utdelningspolicyn föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

 

Denna information är sådan information som Thinc Collective är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/2 2023.