Fjärde kvartalet och helåret 2022 påverkas av ej kassaflödespåverkande nedskrivning

Efter att ha genomfört en översyn av bokförda värden på balanserade utvecklingskostnader hänförliga till verksamheten i Jetty föreligger behov av att genomföra ej kassaflödespåverkande nedskrivning om 20 mkr. I översynen har beaktats en högre genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) till följd av högre marknadsräntor samt förändrade prognoser för försäljningsutvecklingen. Nedskrivningen påverkar resultatet i fjärde kvartalet 2022 samt helåret 2022.

” Det skall betonas att nedskrivningen är en engångseffekt som inte har något effekt på koncernens kassaflöde, men som ger Jetty ett realistiskt värde med hänsyn till de tuffa år företaget mött under pandemin och rådande lågkonjunktur med högre inflation och räntor.  Dessutom kommer koncernens EBIT att kunna öka väsentligt när resultatet inte påverkas av avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader i lika stor utsträckning som tidigare under kommande år. Vi kommer att fortsätta utveckla Jetty i en god takt och hyser fortfarande goda förhoppningar om att etablera ett starkt företag inom SaaS – system för event, i en nära framtid” säger Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Collective.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

 

Denna information är sådan information som Thinc Collective är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/2 2023.