Fokus på lönsamhet ger resultat*

1 januari – 31 mars 2023, Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73 818 tkr (72 254 tkr), vilket motsvarar en ökning om 2%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade 19 749 tkr (14 750 tkr), vilket motsvarar en ökning om 34%

• Bruttovinstmarginalen (Byråintäktsmarginalen) ökade till 26,8% (20,4%)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 3 852 tkr (966 tkr). EBITDA-marginalen för perioden uppgick till 5,2% (1,3%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 2 077 tkr (-702 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr)

• Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till 56 327 tkr (60 403 tkr)

• Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 16 328 tkr (16 135 tkr)

*Jämfört med motsvarande period föregående år.

Viktiga händelser 1 januari–31 mars 2023

• Context Media nominerades till årets byrå 2023 i kategorin medie- och kommunikationsbyrå

• Thinc Collective förvärvar 20% av aktierna i Fabuleux AB med option på förvärv av ytterligare 20%

• Nowa Kommunikation vinner åter upphandling för alla statliga myndigheter. Uppdraget uppskattas av kammarkollegiet till ca 170 mkr årligen i försäljningsvärde.

• Thinc Collective förvärvar 35% av aktierna i Safir Communication AB och erhåller option att förvärva ytterligare 35%

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

• Lena F Stenberg föreslås som ny ledamot i styrelsen efter Rune Nordström, som avböjt omval

• Nowa Kommunikation vinner ny upphandling för Luleå Tekniska Universitet. Uppdraget värderas till 40 MSEK över fyra år

• Göteborg Stad Inköp väljer att teckna ramavtal med Thincbolaget Nowa Kommunikation gällande strategisk kommunikation samt redaktionella kommunikationstjänster. Nowa Kommunikation, som en av flera leverantörer, uppskattar avtalets värde för egen del till 20 mkr över avtalsperioden

VD har ordet

Fokus på lönsamhet ger effekt på resultatet

Thinc inleder året med fortsatt omsättningstillväxt trots den osäkra marknaden. Viktigast är dock att lönsamheten ökar desto mycket tack vare vårt marginalfokus som avspeglar sig i ökande byrå-intäkter och högre marginaler. Vi är mycket nöjda att vårt marginalarbete gett resultat så fort, vilket jag vill tacka alla medarbetare för.

Q1

Kvartalet landade med en omsättning på 73,8 mkr mot 72,3 mkr motsvarande period 2022. Detta motsvarar en ökning med ca 2% samtidigt som hela marknaden för närvarande går ned. Att vår Byråintäkt (Bruttovinst ) samtidigt ökar med 34% från 14,7 mkr till 19,7 mkr är otroligt starkt och glädjade. Följaktligen kan vi därmed nästan fyrdubbla vår EBITDA från ca 1 mkr till 3,9 mkr!

Så hur tjänar vi så mycket mer pengar på lägre omsättningstillväxt

Svaret är tudelat.

Dels beror det på att omsättningen 2022 innehöll stora kampanjer för statliga myndigheter som dotter-bolaget Nowa Kommunikation hade: med hög omsättning men med lägre marginal. Stora TV-köp för Försvaret, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för psykologiskt försvar är nog så lönsamma per timme, men stora volymerna i vissa medier skapar ändå en lägre marginal på grund av de höga inköpskostnaderna. Under Q1 2023 har arbetet mer bestått av en jämnare fördelning, både bland dotterbolag men också i balansen omsättning kontra arvode.

Men svaret står också att finna i att koncernen överlag tar bättre betalt för sina tjänster. Ett fokus sedan hösten 2022 som har börjat ge resultat. Det är både prishöjningar, arbete med att verkligen få ut all debiterbar tid och nya innovativa tjänster som skapat den goda vinstökningen. En stor eloge till koncernens all personal! Det är i sanning ett lagarbete som lett till det goda resultatet.

Lågkonjunktur och ekonomiska beslut.

Koncernen märker fortsatt av att kunder inom vissa områden bromsar in och där tiden för att fatta beslut tar något längre tid. Dock kompenseras det fortfarande upp för ett stort inflöde av nya kunder för andra delar av koncernen samt en fin utveckling med befintliga kunder inom segment som ännu inte påverkats av den vikande konjunkturen. Koncernen är förutom tryggheten att i Norden bearbeta olika segment med olika behov och konjunkturcykler nu också mer med i globala s.k pitcher d v s privata upphandlingar för internationella uppdrag. Och vi vinner mer än vår beskärda del. Vårt globala nätverk fungerar utmärkt och det betyder också att risken för nedgång i en lågkonjuktur minskar.

Vi gläds inte minst åt att vi i Norge vunnit vår första offentliga upphandling för en del av Oslo kommun, vilket breddar affären och ger oss en stabilare bas på den norska marknaden.

Vår närmaste framtid

Vi fokuserar som bekant på tre saker som röd tråd i vårt förvärvsarbete och inte minst i allt utvecklingsarbete; vår modell som innebär att knyta entreprenörer till oss, att digitalisera vårt och kundernas arbete för att även kunna påvisa bättre nytta och att skapa en ekonomisk sund koncern och framtid för kunder, aktieägare och anställda . De tre perspektiven genomsyrar vår strategi, alla våra beslut och jag kommer tydligare i mina framtida vd-ord koppla vårt arbete till dem.

I närtid betyder det att vi kring förvärv fokuserar på att knyta till oss fler bolag, främst i Stockholms-området, och med samma modell som lyckats så bra tidigare. Vi paketerar och utvecklar också internt digitala verktyg och insikter för bättre kundarbete och merförsäljning. Och som syns i denna, vår Q1 rapport, har arbete med marginaler redan börjat ge effekt. Vi har fått en bra start på 2023.

Vår framtid på lite längre sikt

Vår vision; att leda kommunikation i Norden betyder många saker. Det betyder att bli störst, att vara ”best in class” men också att utmana och ifrågasätta gränserna för kommunikation som verktyg och vad det kan göra för kundernas affärsnytta. Det betyder att vi hela tiden måste ha ett vaket sinne och vara öppna för utveckling men samtidigt vara ihärdiga i vår strategi och alltid jobba för förbättring. Jag tycker att vi lyckas bra!

Anders Wallqvist, vd

Göteborg i maj 2023