Fokus på marginaler ger effekt men lågkonjunktur påverkar*

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023, Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64 545 tkr (91 428 tkr), vilket motsvarar en minskning om 29%

• Bruttovinsten (Byråintäkten) minskade med 5% till 19 497 (20 536 tkr)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 30,2% (22,4%)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA minskade till 1 112 tkr (3 179 tkr)

• EBITDA – marginalen för perioden minskade till 1,7% (3,3%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1 169 tkr (1,252 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (0,09 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 957 tkr

• Eget kapital per den 30 juni 2023 uppgick till 49 358 tkr (58 341 tkr)

• Likvida medel per den 30 juni 2023 uppgick till 17 286 tkr (17 558 tkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2023, Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 138 363 tkr (163 683 tkr), vilket motsvarar en minskning om 15%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 11% till 39 246 tkr (35 286 tkr).

• Bruttovinstmarginalen ökade till 28,3% (21,5%)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 5 316 tkr (3 999 tkr)

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 3,8% (2,4%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 907 tkr (550 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 kr (0,04 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 448 tkr (9 620) tkr

Viktiga händelser 1 april – 30 juni 2023

Lena F Stenberg föreslås som ny ledamot i styrelsen efter Rune Nordström, som avböjt omval

Nowa Kommunikation vinner ny upphandling för Luleå Tekniska Universitet. Uppdraget värderas till 40 mkr över fyra år

Göteborg Stad Inköp väljer att teckna ramavtal med Thincbolaget Nowa Kommunikation gällande strategisk kommunikation samt redaktionella kommunikationstjänster. Nowa Kommunikation, som en av flera leverantörer, uppskattar avtalets värde för egen del till 20 mkr över avtalsperioden

Vid årsstämman i Thinc Collective AB (publ) (”Thinc Collective” eller ”Bolaget”) den 26 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10).

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägare med 20 öre per aktie (efter sammanläggning av aktier)

Viktiga händelser efter periodens slut

Thinc Collective lanserar ny digital fullservicebyrå; Tundran Digital Explorers AB

VD har ordet

Fokus på marginaler ger effekt men lågkonjunktur påverkar

Efter ett mycket starkt första kvartal har vi sett en viss försvagning under det andra kvartalet. Trots att omsättningen minskar med 30% under kvartalet är dock vår byråintäkt (bruttovinst) förhållandevis stabil, vilket i grunden är viktigast för en byråverksamhet. Dessutom fortsätter våra bruttomarginaler att öka väsentligt. Detta avspeglar att vi fattar rätt beslut i prissättning mot kund och vi gör rätt i vårt upphandlingsarbete. Att EBITDA är lägre under kvartalet jämfört med föregående år beror på att vi gjort ett antal centrala satsningar i långsiktig tillväxt och kompetensuppbyggnad som ökat vår overhead tillfälligt till del.

Utvecklingen i de olika verksamheterna

Det är glädjande att flertalet verksamheter fortfarande levererar god lönsamhet under kvartalet. Bland dessa finns bland annat Nowa Kommunikation (EBITDA +2 380 kSEK), Context Media (+1 283), Safirab (+ 1 693) Nowa Empower (+725), Prodekor (+443) och Websearch (+574) som alla har god intjäning och lönsamhet. Vi fortsätter arbetet med de fåtal förlustbringande verksamheter som finns. I Jetty har kostnadsbesparingar minskat förlusten på årsbasis med ca 1 mkr. DNA Agency, Tigerton och Thinc Digital Labs kommer att samla våra digitala styrkor i ett bolag; Tundran Digital Explorers, vilket kommer att kunna öka den samlade lönsamheten inom digitalt arbete betydligt och stärka erbjudandet ut mot marknaden. Slutligen pågår ett arbete för att skapa lönsamhet i Habermax och Fabuleux.

Totalt sett är jag mycket nöjd med mixen av bolag och utvecklingen i vår koncern. Vi har flera olika tjänsteinriktningar och kundgrupper som skyddar oss i en konjunkturnedgång. När en del verksamheter går ned, har andra faktiskt förmågan att öka.

Varför ökar de centrala kostnaderna under kvartalet?

Att resultatet sjunker beror paradoxalt i huvudsak på att Thinc växer. Vi har koordinerat oss i Göteborg och där skapat synergier och kostnadsfördelar. Med nya förvärv i Stockholm och Kathmandu har arbetet för att skapa samverkan och arbete över gränserna kostat mer än tidigare onboardingprocesser. Vi förbereder för nytt kontor i Stockholm där vi kan samla bolagen i koncernen och därmed skapa skalfördelar samtidigt som vi ser över våra overheadkostnader i de olika bolagen. Att riva stuprören dvs. att skapa en växande koncern som samarbetar över gränserna kostar en del inledningsvis. Ju större vi blir desto lägre blir dock dessa kostnader i förhållande till omsättning och bruttointäkt. Pågående satsningar på affärsområdeschefer, forum för möten mellan bolagen och en tydligare profilering av Thinc som varumärke och koncern är den bas vi behöver för att kunna växa ytterligare. Det nära samarbetet och satsningen har redan resulterat i många nya kunder och vi förväntar oss avkastning på arbetet under kommande år.

Upphandlingsteam

De positiva effekter vi ser av gemensamma initiativ ger oss trygghet att genomföra nästa offensiva satsning för koncernen, nämligen att skapa ett koncerngemensamt upphandlingsteam på fyra personer. Dedikationen och fokuseringen kommer ge resultat, inte minst för de av våra verksamheter som inte är lika offensiva inom offentlig upphandling som övriga bolag.

Fokusområden

Vi fokuserar som bekant på tre saker som röd tråd i vårt förvärvsarbete och inte minst i allt vårt utvecklingsarbete. De tre perspektiven genomsyrar som vi sagt tidigare vår strategi, alla våra beslut.

1) Vår modell som innebär att knyta entreprenörer till oss Vårt arbete med att knyta entreprenörer till oss har under våren resulterat i investeringar i Safir Communication och FAB Agency. Vi för dialog med flera olika aktörer, i huvudsak med fokus på Stockholm och hoppas återkomma med fler nyheter inom kort.

2) Att digitalisera vårt och kundernas arbete för att även kunna påvisa bättre nytta.Under ledning av affärsområdesrådgivaren Fredrik Strauss ser vi allt mer intensivt över vårt digitala arbete och affärsområdet Digital Solutions skapar nya intäktsflöden, nya produkter och nya team tvärs över våra gränser – något som kommer att märkas framför allt under hösten 2023 och under 2024.

3) Att skapa en ekonomisk sund koncern och intressant framtid för kunder, aktieägare och anställda. Arbetet med marginalen är det mest synbara av effekterna men vi arbetar också på att stötta de byråer som i lågkonjunkturen går något sämre och det märks tydligt vilken genomslagskraft det är att finnas i en koncern. Allt vi gör handlar i grunden om att skapa ett kassaflöde som tryggar vår verksamhet långsiktigt och kan ge god avkastning till våra aktieägare.

Vår närmaste framtid

Vår vision; att leda kommunikation i Norden, driver oss framåt. Ibland går det fort och ibland sker det mesta bakom kulisserna. Att vi lyckas så bra som vi gör i en lågkonjunktur är något vi är nöjda med. Det är ju faktiskt ett mycket bra första halvår som vi har haft! Förutom att bli ”best in class” i Norden på sikt, arbetar vi också självklart med det ”lilla”. Det är allt från att vässa vårt arbete vid nykundsanskaffning till att hantera våra kostnader. Under våren har försvagningen av konjunkturen blivit allt tydligare, vilket har föranlett en rad åtgärder från vår sida. Det är allt från översyn av bemanning till synergier vid skalfördelar och fortsatt intensifierat nykundsarbete. Vi hoppas arbetet kommer att ge effekt redan i höst, men Q3 är i vår bransch alltid en modest period. Så även om vi tror på ytterligare vässad lönsamhet, så är det Q4 som i summa kronor avgör hösten. Sammantaget kan vi dock säga att vi ligger väl i fas med våra långsiktiga utvecklingsplaner.

Anders Wallqvist, VD

Göteborg i augusti 2023

För fullständig rapport klicka här