FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT +20% (PROFORMA) MED FÖRBÄTTRADE NETTOMARGINALER

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 91 428 tkr (40 423 tkr), vilket motsvarar en ökning om 126%. 

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 208% till 20 536 tkr (6 671 tkr) 

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 3 032 tkr (818 tkr) 

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 3,3% (2,0%) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 1 252 tkr (1 127 tkr) 

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (0,03 kr) 

• Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 58 341 tkr (7 732 tkr) 

• Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 17 558 tkr (7 374 tkr) 

 

FÖR PERIODEN 1 JAN – 30 JUNI 2022, KONCERNEN 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 163 683 tkr (71 806 tkr), vilket motsvarar en ökning om 128%. 

• Bruttovinsten (byråintäkten) ökade med 154% till 35 286 tkr (13 891 tkr) 

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 3 999 tkr (1 622 tkr) 

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 2,4% (2,2%) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 550 tkr (1 127 tkr) 

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (0,05 kr) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 620 tkr (- tkr) 

 

PROFORMA 1 APRIL – 30 JUNI 2022, KONCERNEN* 

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 20% till 97 mkr under perioden (80,7 mkr) 

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 6 389 tkr (3 811 tkr) vilket ger en EBITDA marginal på 6,7% (4,7%) 

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 1 973 tkr (2 190 tkr) 

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 3,4% (4,7%) 

 

PROFORMA 1 APRIL – 30 JUNI 2022, KONCERNEN* 

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 20% till 97 mkr under perioden (80,7 mkr) 

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 6 389 tkr (3 811 tkr) vilket ger en EBITDA marginal på 6,7% (4,7%) 

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 1 973 tkr (2 190 tkr) 

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 3,4% (4,7%) 

 

PROFORMA 1 JAN – 30 JUNI 2022, KONCERNEN* 

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 27% till 181,5 mkr under perioden (143,3 mkr) 

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 5 349 tkr (4 444 tkr) vilket ger en EBITDA marginal på 5,9% (3,1%) 

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 3 087 tkr (2 397 tkr) 

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 2,9% (3,1%) 

* Avser jämförelse totalt för helåret av de enskilda bolagen i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 9-10.

 

Klicka här för att läsa fullständig delårsrapport