Jetty AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Jetty har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan kan laddas ner och skrivas ut: http://jetty.se/wp-content/uploads/2019/04/Jetty_AB_Arsredovisning-2018.pdf.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Jetty AB (”Bolaget”) lämnar Bolaget följande information: Dan Sonesson, VD, vill informera att i revisionsberättelsen har revisorn gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering av drift och planerade investeringar de framtida tolv månaderna.

Jetty AB har i bokslutskommunikén för 2018, som publicerades den 28 februari 2019, informerat om att en förutsättning för fortsatt drift och planerade investeringar är att försäljningsmålen av det vidareutvecklade systemet nås enligt plan.

Ovanstående upplysning är i linje med revisionsstandard att kunna påvisa 12 månaders fortlevnad från räkenskapsårets utgång.

I revisionsberättelsen anmärks också på att skatter och avgifter blivit sent betalda. Detta berodde på nya processer och system för redovisning. De problem som uppstod initialt är nu korrigerade. Vi har dessutom upprättat särskilda rutiner för att säkerställa att problemen inte återkommer.

För mer information, vänligen kontakta:
Dan Sonesson, dan.sonesson@jetty.se