Jetty AB publicerar memorandum

Inför förestående nyemission i Jetty AB publiceras nu emissionsmemorandum. Teckningsperioden startar idag, den 24/6, och omfattas till drygt 56 procent av teckningsförbindelser från styrelsen och huvudägare. 

Bolaget värderas i denna emission till 6,4 MSEK, pre-money. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Jetty cirka 6,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 500 000 sek. Företrädesemissionen omfattar högst 6 434 261 aktier.

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 juni 2019. 

Teckningsperioden löper under perioden 24 juni till och med den 8 juli 2019.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att stärka rörelsekapitalet, och för att kunna investera i åtgärder för ökad försäljningsexpansion. 


Bakgrund och motiv i sammandrag
Bolagets huvudfokus är nu expansion och försäljningsökning. Omsättningen ökade med strax över 100% under första kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018. 95 % av omsättningen 2019 beräknas utgöras av återkommande abonnemangsintäkter.

För att kunna öka expansionstakten ytterligare ska Jetty arbeta genom befintliga säljkanaler och försäljningsorganisation, men också genom att investera i USA, genom att fortsätta arbetet med att skapa partnersäljkanaler och genom att investera i möjliggörande och utveckling av digitala säljkanaler. 

Sedan produkten lanserades i sin enklaste form har den testats mot nya marknader där den inte varit etablerad tidigare. Bolaget har också bearbetat andra geografiska marknader och haft god framgång, till exempel i Norge. De lärdomar som dragits om branscher och territorier ska nu användas för att kunna öka hastigheten i expansionen ytterligare. 

Under våren har bolaget också arbetat intensivt med kommunikation, för att stärka kundsupport, och förenkla onboarding, Detta för att stärka direktförsäljningen, men också för att möjliggöra andra säljkanaler. Detta arbetet önskar bolaget fortsätta, och fördjupa.

Under våren har en ansvarig på plats för Jettys amerikanska dotterbolag rekryterats, och sedan slutet av maj har bolaget på allvar satt i gång arbetet med etablering av Jetty i USA.

Läs mer och ta del av memorandum
Informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor finns för nerladdning här:
Memorandum: https://jetty.se/wp-content/uploads/2019/06/Jetty-AB_Emissionsmemorandum_2019-06-24_updated.pdf
Anmälningssedel: https://jetty.se/wp-content/uploads/2019/03/Jetty-AB_Anmalningssedel_2019-06-24.pdf