Jetty AB:s nyemission inför notering på Spotlight Stock Market fulltecknad

Teckningstiden i Jetty AB:s (”Jetty”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 16 oktober 2018. Nyemissionen fulltecknades till totalt 10 062 500 SEK (inklusive teckningsåtagande). Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 210 aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 19 oktober 2018. Första dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad att bli den 12 november 2018. Jetty AB kommer i samband med noteringen att använda sig av en likviditetsgarant.

”Jag vill tacka alla som valt att teckna aktier i Jetty AB. Jag är mycket glad att Jettys emission är fulltecknad. Vi har nu det kapital vi behöver för att kunna genomföra våra expansionsplaner, i Sverige och internationellt. Vi ser mycket fram emot att sätta våra planer i verket, och att fortsätta den tillväxt bolaget redan inlett.”  Dan Sonesson, VD för Jetty

Teckning och tilldelning
Nyemissionen fulltecknades, till ett belopp om 10 062 500 SEK, inklusive teckningsåtaganden. Detta motsvara en teckningsgrad om 100 %. Det innebär att 1 750 000 aktier nyemitteras. Jetty tillförs därmed cirka 8,9 MSEK efter emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,1 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 19 oktober 2018.

Notering på Spotlight Stock Market
Jetty är godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 12 november 2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet “JETTY” och aktiens ISIN-kod är SE0011644392. Jetty AB kommer inför den planerade noteringen att utse en likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på Spotlight Stock Market. Likviditetsgaranten kommer att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Jettys aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Antal aktier och aktiekapital
När Jetty AB:s nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 6 434 261 stycken och aktiekapitalet till 734 018,71 SEK.

Projektledare
Jetty AB har använt InWest Corporate Finance AB som projektledare för noteringen. InWest Corporate Finance har bistått ledningen för Jetty med tjänster rörande upprättande av memorandum, upprättande av marknadsföringsplan och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Sonesson, VD
E-post: dan.sonesson@jetty.se

Detta är information som Jetty AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 19 oktober 2018.