Jetty beslutar att genomföra nyemission (publicerat 2020-10-21)

Styrelsen i Jetty AB (“Jetty” eller “Bolaget”) har idag, den 21 oktober, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Nyemissionen görs i enlighet med det bemyndigande till styrelsen som lämnades av ordinarie bolagsstämma i Jetty den 14 maj 2020. Teckningsförbindelser om drygt 2,2 Mkr, motsvarande drygt 58% av emissionen, finns från bolagets ledning, styrelse och andra investerare.

Sammanfattning

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Jetty cirka 3,8 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 100 000 sek.

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2020 är aktieägare i Jetty AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Jetty AB utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Emissionen uppgår till maximalt 3 753 317,75 kronor fördelade på 10 723 765 aktier. Kvotvärdet är 0,11 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande företrädesemission uppgår till 12 868 522 aktier.

Aktieägare i Jetty AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är 0,35 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 28 oktober 2020. Sista dag för handel i Jetty AB:s aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 oktober 2020. Första dag för handel i Jetty AB:s aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 oktober 2020.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 13 november 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 11 november 2020.                                                                                          

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 30 oktober 2020 till och med 13 november 2020.

Memorandum avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 29 oktober 2020.