Jetty beslutar att genomföra nyemission

Styrelsen i Jetty AB (”Jetty” eller ”Bolaget”) har idag den 12 juni 2019 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Nyemissionen görs i enlighet med det bemyndigande till styrelsen som lämnades av ordinarie bolagsstämma i Jetty den 15 maj 2019. Teckningsförbindelser om drygt 2,4 Mkr, motsvarande drygt 37 % av emissionen, finns från bolagets styrelse.

Sammanfattning

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Jetty cirka 6,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 500 000 sek. Företrädesemissionen omfattar högst 6 434 261 aktier.

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 juni 2019.

Teckningsperioden löper under perioden 24 juni till och med den 8 juli 2019.

Informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 24 juni 2019.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att stärka rörelsekapitalet, och för att kunna investera i åtgärder för ökad försäljningsexpansion.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolagets huvudfokus är nu expansion och försäljningsökning. Omsättningen ökade med strax över 100% under första kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018. För att kunna öka expansionstakten ytterligare ska Jetty arbeta genom befintliga säljkanaler och försäljningsorganisation, men också genom att investera i USA, genom att fortsätta arbetet med att skapa partnersäljkanaler och genom att investera i möjliggörande och utveckling av digitala säljkanaler.

Sedan produkten lanserades i sin enklaste form har den testats mot nya marknader där den inte varit etablerad tidigare. Bolaget har också bearbetat andra geografiska marknader och haft god framgång, till exempel i Norge. De lärdomar som dragits om branscher och territorier ska nu användas för att kunna öka hastigheten i expansionen ytterligare.

Under våren har bolaget också arbetat intensivt med kommunikation, för att stärka kundsupport, och förenkla onboarding, Detta för att stärka direktförsäljningen, men också för att möjliggöra andra säljkanaler. Detta arbetet önskar bolaget fortsätta, och fördjupa.

Under våren har en ansvarig på plats för Jettys amerikanska dotterbolag rekryterats, och sedan slutet av maj har bolaget på allvar satt i gång arbetet med etablering av Jetty i USA.

Om emissionen

Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om cirka 50 procent.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 19 juni 2019 och teckningsperioden löper under perioden 24 juni till och med 8 juli 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till drygt 37 procent av teckningsförbindelser från styrelsen.

Tidsplan

19 juni 2019: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter

24 juni 2019: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

24 juni – 8 juli 2019: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

24 juni – 4 juli 2019: Period för handel med teckningsrätter

12 juli 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfall

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 juni tills dess att emissionen är registrerad hos bolagsverket.

Rådgivare

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Övrigt

Bolagets VD, Dan Sonesson, deltar på Aktiespararnas event Investerarmötet 24 juni 2019 17.30-18.00, som tar plats på Hotell Anglais, Stureplan, i Stockholm.

Denna information är sådan information som Jetty AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019.

För ytterligare information

Dan Sonesson, VD, Jetty AB
Telefon: 0709-17 97 75
E-post: dan.sonesson@jetty.se