Jetty informerar om arbetet med att lansera digital säljkanal (Publicerat 2020-11-09)

Styrelsen i Jetty AB beslutade den 21 oktober om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemission ska primärt användas till att transformera bolaget till ett fullskaligt SaaS bolag med globalt fokus, enligt strategin som publicerades i september. Teckningsförbindelser om drygt 2,2 Mkr, motsvarande drygt 58% av emissionen, finns från bolagets ledning, styrelse och andra investerare. Teckningsperioden pågår från och med den 30 oktober 2020 till och med 13 november 2020.

I september kommunicerades Jettys nya strategi, där det centrala budskapet är att bolagets huvudfokus läggs vid, att utifrån befintlig tjänst, skapa en digital säljkanal med självservice som ska kunna användas på alla existerande och potentiella marknader. Den blir ett komplement till den direkta försäljningskanalen, som Jettys säljteam fortsätter med på den skandinaviska marknaden.

Strategiförändringen innebär i korthet att;

  1. Transformera bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag, där målsättningen är att kunna göra samtliga aktiviteter digitalt (s.k. ”on-line Self-serve”).
  2. Adressera den globala marknaden för Event Management (inte enbart Skandinavien eller enskilda nedslag i andra länder), och branscher utanför event- och festivalindustrin genom digitala aktiviteter.
  3. Fortsätta försäljning på hemmamarknad genom direktförsäljning, men successivt även här gå mot självservice. Samtidigt som man utvecklar partnerkanaler och kompletterar tjänsten att integreras med andra digitala tjänster och produkter.

Jetty-teamet arbetar just nu intensivt med att få till stånd de viktiga delar som behövs, för att kunna lansera den nya satsningen. Ambitionen är att göra en mjuklansering i december, för att under januari marknadsföra den nya lösningen för fullt.

Vad som krävs av Jetty för att lyckas med en fullskalig ”Self-serve” lösning digitalt är att tjänsten standardiseras och automatiseras fullt ut. Idag är delar fortsatt i behov av handpåläggning, eftersom lösningar skräddarsys utifrån kunders behov. Målet är att kunden ska kunna göra hela inköpsresan digitalt. Från sitt första möte med tjänsten (via länkar, träffar på sökmotorer, digital marknadsföring och referrals), via testversion, till beslut om paketstorlek, betalning via nätet och fullskalig användning med digital support.

Konfigurering, leverans och introduktion behöver bli helt automatiserad. Liksom utbildning och support i enskilda ärenden. Mätbarheten är central i alla framtida digitala processer för att de löpande ska kunna justeras och nå bästa möjliga utväxling.

VÄSENTLIGA DELAR I ARBETET UTIFRÅN DEN NYA STRATEGIN

Hela den digitala resan ses över och anpassas utifrån strategin. Det innebär dels att kanaler som Jetty redan har, så som hemsida, vissa sociala medier och nätverk uppdateras. Men också att andra tillkommer. Nedan följer en fördjupad beskrivning av det som Jetty-teamet arbetar med inför mjuklansering i december;

WWW.JETTY.SE

Hemsidan anpassas till att potentiella kunder och andra nyfikna snabbt och tydligt ska förstå priset, vad Jetty kan göra för dem och hur man startar upp. Väsentlig information om stegen, från första mötet med tjänsten till hur man aktiverar en hel arbetsgrupp, säkerställs och tydliggörs på sidan. Målet är att det ska vara en wow-känsla för de som har behov av att styra upp sina projekt. Att Jetty svarar på frågeställningarna som tjänsten också kan lösa.

Digital marknadsföring

Ökad synlighet och aktivitet kring Jetty på nätet genom bland annat SEO (Search Engine Optimization), för att få fler och rätt träffar på tjänsten, användning av köpt (annonsering) och förtjänad synlighet på Google, Facebook och LinkedIn systematiseras.

Digital on-boarding

Det finns många nycklar för att få en kund att göra hela köpprocessen digitalt och mycket handlar om att skapa trygghet, kunskap och vilja att köpa. Första steget är kännedom om bolaget, nästa steg är att förstå tjänsten och ges möjligheten att testa tjänsten. Ett annat viktigt steg är såklart prisnivåer och kundnytta. Det kanske allra viktigaste är att kunna ge utbildning och support, då känner sig kunden trygg med att den kan lära sig systemet i sin egen takt och på egna villkor.

Demo-videos

För att skapa en förlängd arm till de fysiska möten Jetty säljteam har, men också för att skapa förutsättningar för utbildning på beställarens villkor, utan att förlora den personliga känslan som många befintliga kunder uppskattar – satsar Jetty på demo-videos. Det stöttar såväl upplevelsen av tjänsten som skalbarheten i bolaget. Målet är också att den enskilda användaren och det större teamet ska kunna lära sig att använda Jetty med hjälp av instruktionsfilmer.

Tydliga prispaket

Vikten av att förstå vad man köper och till vilket pris, samtidigt som Jetty matchas med de verkliga behoven ska tydliggöras i nya prispaket som också tar hänsyn till den ökade digitaliseringen.

Digital support

Videos, instruktioner och på sikt välfungerande chattfunktioner kompletterar och ersätter till viss del dagens hanterande som utgår från e-post och telefon.

Förståelse av process och användande genom data

Jetty har redan nu kompletterats med ett utvecklat internt statistikverktyg som följer olika delar av systemet och användningen av desamma. Målet är att verkligen se hur användarna arbetar i nyckeldelar av Jetty, för att kunna arbeta med att möta framtida kunder utifrån kännedom om de verkliga behoven. Men också kunna justera så att upplevelsen av Jetty hela tiden följer användarna.Vi är säkra på att detta kan bidra till att utveckla bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag med en kostnadsoptimerad kostym och att detta kan vara starten på resan mot lönsamhet.

Här är en länk till en kort video som visar vad Jetty arbetar med just nu:

https://jetty.se/investor-relations/nyemission-2020/