Jetty kallar till årsstämma

Aktieägarna i JETTY AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

RÄTT ATT DELTA

Den som vill delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 maj 2021,
 • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 28 maj 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 25 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jetty.se/investor-relations. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till jens.alander@jetty.se alternativt postas i original till Bolaget på adressen Jetty AB (publ), Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm, märk kuvertet ”Årsstämma 2021” För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jetty.se/investor-relations. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Godkännande av dagordning vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av två
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 13. Fastställande av antal revisorer och val av
 14. Förslag om principer för valberedningens sammansättning
 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 16. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Magnus Uppsäll väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10, 12)

Styrelsen i Jetty föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda: Magnus Uppsäll, Lisa Nilsson, Annika Andersson och Jens Ålander.

Valberedningen föreslår omval av Magnus Uppsäll till styrelseordförande.

Detaljerad information om samtliga personer som föreslås bli omvalda till styrelseledamöter finns tillgänglig på Jettys webbplats, www.jetty.se.

Med avseende på föreslagna ledamöters oberoende noteras följande:

Magnus Uppsäll är bolagets största ägare, dock oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Lisa Nilsson är oberoende till de större ägarna och oberoende av bolaget. Lisa Nilsson är bolagets grundare. Bolaget kan vid behov köpa tjänster, i mindre omfattning, inom kommunikation och marknadsföring av Small World i Stockholm AB, som ägs till 100 % av Lisa Nilsson.

Jens Ålander är bolagets vd och beroende i förhållande till bolaget och oberoende till de större ägarna.

Annika Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Ersättningen föreslås vara oförändrad för de enskilda styrelseledamöterna från föregående år. Således föreslås att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara fyra prisbasbelopp att fördelas med två prisbasbelopp till ordföranden samt ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot. Styrelsearvode utgår inte till VD Jens Ålander.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB föreslås omväljas till bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat JETTY om att den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg kommer att utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

Förslag om principer för valberedningens sammansättning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Jetty ska ha en valberedning bestående av åtminstone en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna och vars principer för sammansättning och utseende i övrigt i allt väsentligt ska följa Koden.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av två justeringspersoner (punkt 4)

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Annika Andersson och Tomas Jonsson, ombud för Swace Digital AB, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om -26 659 213 kronor samt årets resultat om -4 796 758 kronor, dvs. totalt -31 455 971 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om emission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att göra smärre justeringar som är nödvändiga för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 592 287.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast från och med den 10 maj 2021 hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jetty.se/investor-relations samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Handlingarna kan begäras under adress Jetty AB, Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm eller per e-post: jens.alander@jetty.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Jetty AB, Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm eller per e-post: jens.alander@jetty.se. senast den 21 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.jetty.se/investor-relations senast den 26 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm 3 maj 2021

JETTY AB (publ)

Styrelsen

Poströstning

Fullmaktsformulär