Jettys företrädesemission övertecknad

Den nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som Jetty inledde fredagen den 30 oktober och med sista teckningsdag fredagen den 13 november, har nu slutförts. Emissionen tecknades till 158 % och tillför Bolaget cirka 3,8 Mkr före avdrag för emissionskostnader, som uppgår till cirka 0,1 Mkr.

Totalt har 9 684 360 aktier, motsvarande cirka 90,3 % av Företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om motsvarande 7 226 392 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därmed har totalt 16 910 752 aktier tecknats med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 157,7 % av Företrädesemissionen.

Sammantaget tillförs Bolaget 3 753 318 kr genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader om cirka 100 000 kr.

Tilldelning har skett i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 oktober 2020. Besked om eventuell tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Den som tecknat aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Antalet aktier ökar från 12 868 522 till 23 592 287 och aktiekapitalet ökar från 1 415 537 kr till 2 595 151 kr efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handel i BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 50 2020.

“Det är mycket glädjande och inspirerande att Bolagets befintliga aktieägare i så stor utsträckning har deltagit i emissionen samt visat förtroende för bolagets fortsatta utveckling. Jag vill tacka befintliga såväl som nya aktieägare som deltagit i emissionen och givit oss bättre förutsättningar att transformera bolaget till ett fullskaligt SaaS bolag med globalt fokus. Nu kan vi använda tiden, under det att Coronapandemin pågår, till att fortsätta den förändringsresa som vi påbörjade under sommaren.” säger Jens Ålander, VD för Jetty AB.