Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Jetty AB kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

dels vara införd i aktieboken fredagen den 8 maj 2020, och

dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan görs genom formulär som nås här.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, och eventuella biträden.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till investor-relations@jetty.se  i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns bifogat denna kallelse, och finns också att laddas ner på bolagets hemsida, www.jetty.se . Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman, på distans.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Om smittspridning

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av det nya coronaviruset vill Jetty AB understryka möjligheten att delta via ombud, i stället för att närvara personligen vid årsstämman. Jetty AB rekommenderar detta även för personer som känner sig sjuka, ingår i någon riskgrupp. Samma gäller personer som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av det nya coronaviruset. Detta för att undvika ytterligare smittspridning.

Årsstämman kommer hållas så effektiv och kort som möjligt. VD-anförande utgår, och den allmänna frågestunden kommer vara begränsad. Ingen förtäring kommer bjudas på före eller efter stämman. Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

 

Förslag till dagordning

 • Stämman öppnas
 • Val av ordförande vid stämman (se bilaga 1).
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 • Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt, i förekommande fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman (se bilaga 1).
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se bilaga1).
 • Val av styrelse (se bilaga1).
 • Val av styrelseordförande (se bilaga 1).
 • Val av revisor (se bilaga1).
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
  1. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se bilaga 2).
  2. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.
 • Stämman avslutas.

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som krävs för besluten kommer senast den 23/4 2020 finnas att ladda ner enligt nedan: