Kallelse till extra bolagsstämma i Jetty AB

Aktieägarna i Jetty AB (publ), org. nr 556854–8860 ”Bolaget”, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

A1. Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 15 januari 2021, och
 2. senast torsdagen den 21 januari 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast torsdagen den 21 januari 2021.

A2. Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 15 januari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter fredagen den 15 januari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.jetty.se och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till jens.alander@jetty.se alternativt postas i original till Bolaget på adressen Jetty AB (publ), Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm, märk kuvertet ”Extra bolagsstämma 2021” För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 21 januari 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren röstar genom ombud ska anvisningarna under punkt C. ”Ombud med mera” nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 januari 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

C. Ombud med mera

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.jetty.se.

D. Ärenden på stämman

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Magnus Uppsäll, eller den som styrelsen utser vid Magnus Uppsälls förhinder, föreslås av valberedningen som ordförande vid stämman.

Upprättande av röstlängd (punkt 3)

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Val av en justeringsperson (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Bolagets aktieägare, Annika Andersson, eller den som styrelsen utser vid Annika Anderssons förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordning, § 1, § 4 (aktiekapital) och § 5 (antal aktier) och § 7 samt att införa möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning i samband med bolagsstämma genom en ny § 9 (med efterföljande ändringar av paragrafnumrering). Bolagsordningen i föreslagen lydelse bifogas som Bilaga 1.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

E. Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. En begäran om sådan information ska göras via e-post till jens.alander@jetty.se, senast fredagen den 15 januari 2021. Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm, senast från onsdagen den 20 januari 2021. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats www.jetty.se. Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

F. Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, poströstningsformulär, fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast måndagen den 11 januari 2021 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.jetty.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

_________________________________________________________________

Stockholm den 21 december 2020

Jetty AB

Styrelsen

——————————————————————

Bilaga 1 – Förslag till ny bolagsordning i Jetty AB

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR JETTY АВ (org. nr 556854–8860)

 

 1. Bolagets företagsnamn är Jetty АВ. Bolaget är publikt (publ).
 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
 3. Bolagets ska bedriva utveckling och försäljning av system och metoder som hjälper företag och organisationer att genomföra sin verksamhet kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat, och därtill hörande verksamhet.
 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
 5. Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.
 6. Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.
 7. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
 8. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
  • Val av ordförande vid stämman.
  • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • Godkännande av dagordning.
  • Val av en eller två justeringsmän.
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  • Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
  • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  • Val av styrelse och revisor.
  • Val av styrelseordförande.
  • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 9. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
 10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
 11. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.