Kommuniké från årsstämma 2023-05-26

· Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
· Vid stämman var 81 697 745 aktier av totalt 163 348 380 aktier representerade vilket motsvaras av ca 50% av rösterna.
· Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
· Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2022 dela ut 0,02 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.
· Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1,5 prisbasbelopp till styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, och 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
· För tiden fram till nästa årsstämma valdes till ordförande Hans Jacobsson (omval) och som ordinarie ledamöter Lena F Stenberg (nyval), Lisa Nilsson (omval), Gabriele Helmer (omval), Stefan Winström (omval) samt Peter Westman (omval). Tidigare ledamoten Rune Nordström har avböjt omval och tackades därmed av vid stämman.
· För tiden fram till nästa årsstämma valdes BDO i Göteborg AB som revisorer med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor.
· Beslut om valberedning bestående av representanter för de tre största ägarna per 30 september 2023.
· Stämman beslutade att ändra antalet aktier i bolagsordningen att vara lägst 9 400 000 och högst 37 600 000.
· Stämman beslutade om en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom 10 aktier sammanläggs till en aktie (1:10). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter avstämningsdagen för utdelningen