Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetty AB

Extra bolagsstämma i Jetty AB (publ) har idag den 25 januari 2021 genomförts via poströstning, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Stämman beslöt att ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

Stämman beslöt dessutom att införa möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning i samband med bolagsstämma genom en ny §9, med efterföljande ändringar av paragrafnumrering.

Ytterligare information om bakgrunden framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.jetty.se/investor relations.