Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Jetty AB (publ)

Jettys årsstämma hölls den 31 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Stämman beslöt att dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust skall göras enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Magnus Uppsäll, Lisa Nilsson, Annika Andersson och Jens Ålander. Vidare omvaldes Magnus Uppsäll till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande till 2 prisbasbelopp och styrelsens övriga ledamöter till 1 prisbasbelopp.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att Andreas Nyberg är huvudansvarig revisor.

Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolags-ordningen. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittnings-rätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Avslutningsvis beslöt stämman att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.