Nowa Kommunikation vinner åter upphandling, Kammarkollegiet väljer att förlänga avtalet – uppdraget uppskattas av Kammarkollegiet till ca 170 MSEK årligen i försäljningsvärde.

Kammarkollegiet väljer att förlänga ramavtalet för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande kommunikations- och mediebyråuppdrag. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Uppdraget innefattar platsannonser/kungörelser och kampanjer och löper över två år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Kammarkollegiet uppskattar avtalets värde till 680 MSEK sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Kammarkollegiet garanterar inga volymer och som jämförelse omsatte Nowa Kommunikation ca 140 mkr årligen i genomsnitt under senaste avtalsperioden på uppdraget.

” Nowa Kommunikation har en lång tradition att vara upphandlade av Kammarkollegiet och det känns oerhört glädjande att få förnyat förtroende. Tillsammans med hur 2022 avslutats för våra befintliga kunder gör att vi ser mycket positivt på 2023 för Nowa Kommunikation.” säger Anders Wallqvist, Ordförande i Nowa Kommunikation och koncernchef i Thinc Collective.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Denna information är sådan information som Thinc Collective är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31/1 2023.