ÖKANDE LÖNSAMHET OCH STARK ORGANISK OCH FÖRVÄRVSBASERAD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT +41%(PROFORMA)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021, KONCERNEN*

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 56 788 tkr (35 881 tkr), vilket motsvarar en ökning om 58 procent.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 220 procent till 11 491 tkr

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 1 517 tkr (-1 929)

• EBITDA- marginalen för perioden ökade till 2,5 procent (-5,4 procent)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 252 tkr (-4 830 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (-0,12 kr)

 

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021, KONCERNEN*

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 151 827 tkr (91 396 tkr), vilket motsvarar en ökning om 66 procent

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 45 procent till 31 667 tkr

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 2 909 tkr (86 tkr)

• EBITDA- marginalen för perioden ökade till 1,9 procent (0,1 procent)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 669 tkr (-3 963 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (-0,30 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 795 tkr (4 492) tkr)

• Eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 61 865 Tkr (-171 tkr)

• Likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 15 144 Tkr (3 009 tkr)

 

PROFORMA 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021, KONCERNEN**

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 41 procent till 286 mkr proforma under perioden (203,5 mkr)

• Den totala EBITDA för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 10 046 tkr (2 431 tkr)

• Den totala EBITDA för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 6 044 tkr (- 186 tkr)

• EBITDA-marginalen före minoritetsjusteringar ökade till 4,8 procent (3,3 procent)

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Thinc Jetty Collective AB förvärvade samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB den 1 oktober 2021. Förvärvet redovisas enligt principerna för omvänt förvärv. Context Media AB konsolideras från och med den 1 december 2021, Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB samt Tre Art reklambyrå AB konsolideras från och med den 1 november 2021. **Avser jämförelse totalt för helåret av de enskilda bolagen i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 8.

 

VIKTIGA HÄNDELSER 1 OKTOBER- 31 DECEMBER 2021

Förvärv av 100 procent av aktierna i Nowa Kommunikation AB – Extra bolagsstämma 1 oktober beslutade om följande:

– Ny styrelse – omval av styrelseledamot Lisa Nilsson samt nyval av styrelseledamöterna Gabriele Helmer, Hans Jacobsson, Rune Nordström och Stefan Winström. Hans Jacobsson valdes till styrelsens ordförande.

– För tiden fram till nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Åsa Önfelt utsetts av PwC till att vara huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Följande justeringar beslutades i bolagsordningen:

• Nytt företagsnamn: Thinc Jetty Collective AB

• Bolagets säte ska vara i Göteborg

• Nytt verksamhetsföremål

• Nya intervall för antalet aktier och storleken på aktiekapital

• Stämman beslutade om nyemission av aktier (apportemission) genom en riktad emission av högst 94 369 148 nya aktier som innebar att 100 procent av aktierna i Nowa Kommunikation AB förvärvades. Bolagets aktiekapital ökas genom emissionen med 10 380 606,25 kronor.

Förvärvet av Nowa Kommunikation slutförs och Anders Wallqvist tillträder som ny VD den 1 oktober

– Förvärvet har slutligt genomförts och Bolaget har tillträtt aktierna. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till ca 82,5 mkr och har erlagts genom att 94 369 148 nyemitterade aktier i Jetty tilldelats säljarna. Säljarna, dvs de tidigare aktieägarna i Nowa, kommer således genom transaktionen att erhålla nyemitterade aktier motsvarande 80 procent av samtliga aktier och röster i Thinc Jetty Collective.

– Bolagets styrelse utser Anders Wallqvist till ny VD. Anders Wallqvist, som är VD och Koncernchef för Nowa sedan starten 2005, har lång erfarenhet av utveckling och försäljning av integrerade tjänster och system inom media och kommunikation. Anders har bakgrund från ledande positioner i bland annat Carat Express och Dentsu Aegis.

Åternoteringsmemorandum publiceras 15 oktober och bolagets aktie återförs till ordinarie lista

Bolaget handlas med sitt nya namn Thinc Jetty – kortnamn ”Thinc” från och med den 20 oktober

Förvärv av 70 procent av aktierna i mediabyrån Context Media AB per den 1 december

Thinc Jetty Collective har förvärvat av 70 procent av aktierna i Context Media AB. Syftet med det potentiella förvärvet är främst att förstärka koncernens närvaro i andra delar av Sverige. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i Context Media uppgick till ca 24,76 mkr och har erlagts genom emission av 31 658 373 aktier i Thinc till en teckningskurs per aktie om 0,70 kr samt utfärdande av revers om sammanlagt 2,6 mkr. Utöver den fasta köpeskillingen kan även en tilläggsköpeskilling utgå baserat på utfallet av Context Medias rörelseresultat efter skatt avseende räkenskapsåret 2022. Sådan eventuell tilläggsköpeskilling kommer uteslutande att regleras genom nyemission av aktier i Thinc.

Förvärv av aktier i fyra redan delägda koncernbolag

Thinc Jetty Collective har per den 1 november förvärvat mer aktier i 4 bolag som redan innan förväret ingick i koncernen som intressebolag; Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB och Kunskapskraft & Media Sweden AB. Syftet med det förvärvet är konsolidera verksamheterna och öka incitamentet för samarbete inom koncernen. Betalning för förvärvet kommer att ske med nyemitterade aktier i Thinc Jetty Collective i kombination med tilläggsköpeskillingar baserat på resultatutfall räkenskapsåren 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingarna skall om de faller ut betalas i kontanter. Den sammanlagda fasta köpeskillingen för samtliga förvärv uppgår till motsvarande 3,5 mkr.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Dotterbolagen Nowa Empower och Tre Art Reklambyrå går samman

Thinc Jetty Collectives dotterbolag har per den 1 januari 2022 avtalat om samgående genom att Nowa Empower förvärvar 100 procent av aktierna i Tre Art Reklambyrå genom apportemission. Thinc Jetty Collective äger efter transaktionen 72,5 procent i Nowa Empower AB.

Thinc Jetty Collective inleder samarbete med svensk livsmedelskedja

Thinc Jetty Collective och en svensk livsmedelskedja har tecknat ett avtal för produktion av redaktionella uppdrag. Avtalet inleds med ett antal testuppdrag med målsättningen att teckna ett ramavtal för redaktionella produktionsuppdrag. Ramavtalet uppskattas vara värt mellan 2–4 mkr på årsbasis.

 

THINC JETTY COLLECTIVE FINANSIELLA MÅL 2022-2026

Thinc Jetty Collectives långsiktiga mål är:

• Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20 procent, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.

• Att organiskt öka försäljningen inom Systems &Software och bolaget Jetty till en tydlig position inom SaaS system för möten och event. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 50 procent.

• Att koncernens omsättning 2026 minst uppgår till 600 mkr.

• Att genomföra 2-3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20-50 mkr i omsättning.

• Att uppnå en årlig genomsnittlig EBITDA marginal om minst 10 procent för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5 procent för koncernens mediarelaterade bolag, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.

• Under förutsättning att koncernens kassaflöde under 2022-23 stabiliserar sig på en positiv nivå avser Thinc Jetty Collective att kommunicera framtida utdelningspolicy i samband med Bokslutskommunikén för 2023. Avsikten är koncernen skall ha ett starkt positivt kassaflöde varav stora delar kan delas ut till aktieägarna.

Thinc Jetty Collective kommer årligen, i samband med att Bokslutskommunikén kommuniceras, att uppdatera finansiella mål för kommande 5 år avseende försäljningstillväxt och nettomarginal.

 

VD HAR ORDET

Nya Thinc Jetty Collective – en fantastisk första kvartalsrapport för den nya koncernen

Efter nyligen lyfta restriktioner och med ett hektiskt år bakom oss, då vi genom ett omvänt förvärv klivit in på börsen och till det växt med tre företag; KKMgruppen, Jetty och Context Media, kan vi visa en nästan fullt konsoliderad kvartalsrapport. Med ”nästan” menar vi att Context Media är med en av tre månader i kvartalet och DNA Agency, Habermax samt Tre Art är med två månader. Och så kommer det säkert att vara framgent. Att proforma blir lika viktig som resultat-räkningen. Vi växer snabbt, jämt och stadigt och kommer alltid ha ett bolag som nyligen inkommit i gruppen. Och som synes är det ett väldigt bra resultat! Vi är väldigt nöjda och stolta över de fina bolagen vi har i gruppen och alla dess härliga och kompetenta medarbetare. Under en tid då världen uppfattats som osäker och då en stor del av vår bransch går sämre, har vi visat att vi har hittat en modell som fungerar. 10 miljoner i EBITDA och en tillväxt på över 40 procent!

Modellen att bibehålla entreprenörsandan samtidigt som vi framgångsrikt breddar ägandet och kunderbjudandet är unikt i kommunikationsbranschen, men vi ser den i andra branscher som t ex advokater, IT/ teknik och andra personalintensiva företag. Den stadiga tillväxten, både organiskt och via förvärv, att delägare stannar, att kunder stannar, att marginalen undan för undan höjs – allt detta finns i många andra branscher. Vi menar att vi nu knäckt koden för kommunikationsbranschen.

Vi tror också att vi genom att knyta till oss ett SaaS-bolag (Jetty) ihop med övriga teknik-, och digitala avdelningar i koncernen har vi ett framgångsrecept för hur man växlar ut hur teknik och kommunikation hänger ihop. Det vi sett hittills i branschen är mer av TechCom, än ComTech. Med det menar vi att andra hittills visat hur man adderar kommunikation till teknikuppdrag. Där kan kommunikationsdelen aldrig bli särskilt stor. Det är en annan uppgift, en annan budget och en annan slags beslut. Thinc fokuserar på att lösa kommunikations-utmaningar i en allt mer teknisk och digital värld. Att addera teknik till kommunikation istället för tvärtom. Marknaden är gigantiskt och få aktörer verkar där.

Q4 och 2021

Efter att tidigare endast ha visat det mindre bolaget Jettys rapporter (nu Thinc Jetty Collective) ser vi nu en sammanhållen och lönsam koncern.

De tre senaste tillskotten vid sidan av Jetty; Tigerton, KKMgruppen och Context Media gör jämte bolagen Tre Art och Nowa Kommunikation riktigt fina resultat, och gruppen i övrigt är i linje med plan eller endast något under – oaktat att vi fortfarande vid årets slut befann oss i en pandemi som påverkade några av våra företag en del.

Med en samlad proforma omsättning på 286 mkr (203) och ett EBITDA före minoritetsandelar på 10 mkr (2,4) har koncernen vuxitt mer än 40 procent och ökat lönsamheten med hela 7,5 mkr!

Vi ser tydliga synergier mellan bolagen som fortsätter kunna vara slimmade men ändå växa genom att ta hjälp internt, samtidigt som både helhetsaffärer till koncernen och uppdrag som sprider sig från dotterbolag till dotterbolag ökar.

Thinc får nya prestigeuppdrag som koncern och vi får alltmer internationella uppdrag som Jettys uppdrag för Interpride, Prodekors för Wella och DNAs för GP Batteries. Teorin har blivit praktik. Modellen fungerar.

Inte minst gläds vi åt att Jettys SaaS lösning blommar och frodas i den nya koncernen och banar väg för nya liknande lösningar, nya kunder och användningsområden.

Framtiden

Det blir allt tydligare att många kunder tvingas låsa upp sig i tid och budget med en mer nischad leverantör, som man hoppas lyckas. Eller att man tvingas välja att ha kompetensen in-house/anställd. Det är ett svårt val. Kunderna hoppar därför fram och tillbaka i sina val över tid. Det är kostsamt och gör att man tappar fokus. Här behövs en leverantör likt Thinc, som kan växla specialisthjälp utefter behov, som har ”allt” och som inte är sårbar likt många mindre nischade bolag. Och vid jämförelser utanför kommunikationsbranschen som IT-utvecklare, redovisningsekonomer och företag som arbetar med hr-stöd är lönsamhetsmodellen för både kund och byrå tydlig. Det vill säga man har en flytande gräns i hur samarbetet ser ut och var man sitter på dagarna. Valet mellan att anlita extern byrå eller ha allt in-house skall inte behöva finnas på agendan. Kompetensen sitter där den för tillfället behövs och gör störst nytta. Också här finns få konkurrenter i kommunikationsbranschen. Blandar vi detta med vad vi ser inom ComTech och innovationsförmågan att knyta till sig entreprenörer, har vi ett Thinc som går en lysande framtid till mötes. Vår plan att växa vidare organiskt med hög tillväxt och samtidigt förvärva 2-3 bolag varje år håller och arbetet under 2022 har rivstartat.

Nya finansiella mål – vi dubblar omsättningsmålet för 2026!

2026 skall koncernen omsätta minst 600 mkr, mot tidigare kommunicerade 300 mkr. Vår tillväxttakt är så stor och modellen så väl fungerande att vi är trygga med detta nya mål. Våra nya finansiella mål beskriver också hur lönsamheten kommer att kunna öka med tillväxten. De senaste åren har vi byggt upp mycket centrala resurser som belastat vår lönsamhet kortsiktigt. Med organisk tillväxt och de förvärv vi genomför har vi nu en kapacitet att växa flera år framöver, varför lönsamhet kommer att stärkas när omsättningen ökar snabbare än overhead. Målet att nå 5 procent respektive 10 procent i EBITDA marginal för media respektive konsultorienterad verksamhet kommer att ge möjlighet till mycket god avkastning för våra aktieägare inom en inte allt för avlägsen framtid.

Jag hoppas att du vill vara med på vår spännande resa som aktieägare, entreprenör eller anställd i något av våra bolag!

Anders Wallqvist, VD Göteborg i februari 2022

För att läsa fullständig rapport, klicka på denna länk