STABIL UNDERLIGGANDE UTVECKLING OCH HÖG TILLVÄXT

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 64 547 tkr (22 963 tkr), vilket motsvarar en ökning om 181%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 156% till 12 209 tkr (4 765 tkr)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 258 tkr (-230 tkr)

• EBITDA – marginalen förbättrades till 0,4% (neg)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -1 604 tkr (-710 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (-0,03 kr)

• Eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 56 859 tkr (6 934 tkr)

• Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 15 431 tkr (6 770 tkr)

 

FÖR PERIODEN 1 JAN – 30 SEPTEMBER 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 228 236 tkr (94 339 tkr), vilket motsvarar en ökning om 142%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 144% till 47 501 tkr (19 476 tkr)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 4 256 tkr (1 392 tkr)

• EBITDA – marginalen ökade till 1,8% (1,5%)

• Resultat efter fi nansnetto för perioden uppgick till -1 054 tkr (-710 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 820 tkr

 

PROFORMA 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022, KONCERNEN*

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 72 % till 83 mkr (48 ,3 mkr)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 682 tkr (-80 tkr)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick

till 277 tkr (-188 tkr)

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar ökade till 0,8% (-0,2%)

 

PROFORMA 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER, KONCERNEN*

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 38% till 264,5 mkr (191,6 mkr)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick till 6 031 tkr (4 364 tkr)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick

under perioden till 3 364 tkr (2 208 tkr)

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar var oförändrad till 2,3% (2,3%)

* Avser jämförelse totalt för perioden av de enskilda bolagen i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 9-10.

 

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022

 

MAGNUS GÖTENFELT NY CFO PÅ THINC JETTY COLLECTIVE

Magnus Götenfelt har utsetts till ny CFO på Thinc Jetty Collective AB. Hans Jacobsson idag både styrelseordförande och CFO, övergår därmed renodlat till rollen som arbetande styrelseordförande för Thinc Jetty Collective AB.

Magnus Götenfelt har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans efter en lång karriär inom PwC som revisor och rådgivare. Magnus har idag även externa uppdrag som styrelseordförande i Tranpenad AB samt styrelseledamot i FS Dynamics AB.

Magnus roll är att ansvara för och utveckla Thinc koncernens ekonomifunktion samt även bidra till att Thinc koncernens finansiella mål för 2022–2026 uppnås.

 

ÖKAR ÄGANDET I TIDGARE INTRESSEBOLAGET KUNSKAPSKRAFT & MEDIA AB ”KKM” TILL 51%

Affären görs med grundarna och tillika delägarna i KKM Per Hazelius, Johannes Innala, Peter Östlund samt KKM’s styrelseordförande Rune Nordström tillika grundare av Thinc. Tillträdet sker per den 1 oktober 2022, men kräver pga den sk Leo-lagen beslut med 90% majoritet vid extra stämma i Thinc som planeras under hösten 2022

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Kallar till extra bolagsstämma 9 december för beslut om:

– Namnändring till Thinc Collective AB (publ.)

– Införande av Incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda i koncernen genom

emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 berättigande till nyteckning

av 10 000 000 aktier i bolaget.

– Godkännande av bolagets förvärv av ytterligare aktier i Tigerton AB

– Godkännande av bolagets förvärv av ytterligare aktier i Kunskapskraft & Media AB

 

FREDRIK STRAUSS TILLSÄTTS (KNYTS TILL THINC) SOM AFFÄRSOMRÅDESRÅDGIVARE SYSTEMS & SOFTWARE

Thinc Jetty Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget kommit överens med Fredrik Strauss för rollen som affärsområdesrådgivare för Systems & Software.

Affärsområdet System & Software består framöver av webbyrån Tigerton, SaaS-bolaget Jetty och web/app/teknikbolaget Websearch.

Fredrik Strauss är koncernen nya rådgivare för System & Software, samt adjungeras till bolagens styrelser. Fredrik tillträder den 16:e november.

Fredrik har en gedigen bakgrund av produktutveckling av webbaserade data drivna system och platformar. Till vardags har Fredrik en roll som internationellt ansvarig för digital marketing solutions på amerikanska databolaget Dnb.com, som handlar om att utveckla och stödja globala bolag med datadrivna lösningar och plattformar. Dessförinnan har Fredrik startat, drivit upp flera europeiska bolag inom annonsteknologi, yieldoptimering och GDPR.

 

VD HAR ORDET

Vår försäljning ökar väsentligt jämfört med året innan och vi visar vårt värde genom både nya affärer och utveckling av befintliga affärer. Detta trots att Q3 för kommunikationsbranschen normalt sett är sämre kvartal med lägre aktiviteter under juli och halva augusti.

Den största försäljningsökningen har Nowa Kommunikation stått för. Affärsområdet Creatives har nästan

fördubblat sin omsättning, nytillskottet Websearch fortsätter leverera fint, liksom eventbolaget Prodekor och inte minst har KKM, som vi förvärvat ytterligare andelar i, nästan tredubblat sin omsättning. Med detta är vi mycket nöjda.

Vår lönsamhet, mätt i EBITDA, ökar i både procent och absoluta tal, men koncernens tillväxt har inte skett med lika höga bruttomarginaler som innan. Det beror främst på att våra omsättningsmässigt största verksamheter Nowa Kommunikation och Context Media, som med sitt mediainnehåll har lägre marginaler än övriga verksamheter, också haft en stark försäljningsutveckling. Vi är samtidigt nöjda med att både Nowa Kommunikation och Context Media klarar av att nå vårt mål om 5% EBITDA-marginal januari-september. Av de tjänsteproducerande bolagen, klarar fyra av nio bolag, sitt mål om 10% EBITDA-marginal. För de bolag som inte gör det har vi planer och pågående program för att höja lönsamheten.

Att växa och höja marginalerna

När bolagen växer så pass snabbt behöver rekrytering ske; både i dotterbolag och centralt. Vi är mycket glada att få med oss Fredrik Strauss som ansvarig för affärsområde Systems & Software ombord, ny CFO är på plats sedan i somras och vi har gjort om lokaler med hänsyn till allas vårt beteende post pandemin. Nu finns kapacitet att ta in fler kunder och genomföra fler förvärv. Vår tillväxt kostar inte mer än planerat men våra marginaler kan trots det bli bättre. Förutom nya förvärv som rätt integrerat kan bidra till marginalhöjning, kommer koncernen att ägna sig åt marginalhöjande åtgärder såsom prishöjningar, striktare kostnadsuppföljningar och andra effektiviseringar.

Kommande lågkonjunktur

Koncernen har tidigare bevisligen haft god förmåga att hålla omsättning och resultat uppe i sämre tider oaktat om det varit lågkonjunktur, pandemi eller invasion/krigshot. Mixen av samhällsinformation, rekryteringskommunikation, webb och digitala tjänster tillsammans med reklam för detaljhandel, strategi, insikt och medieköp gör koncernen väl diversifierad att klara av konjunkturnedgångar på ett balanserat sätt. Men det kräver självklart lyhördhet för att vid behov kunna ställa om kompetenser och kapacitet. Ju större Thinc blir, desto viktigare blir frågan. Vi är mycket respektfulla inför en kommande lågkonjunktur och arbetar därför redan nu med tänkbara omställningsplaner. Vi ser den egna koncernen som en inre arbetsmarknaden där de bolag som går med full fart, kan rekrytera från de som går något sämre.

Ett av de bolag som vi fortsätter investera kapital i är Jetty, vårt bolag inom eventmanagementsystem, där Bolagets omsättning under 2022 har blivit lidande av att införsäljningperioden för 2022 låg under september till december 2021 dvs under brinnande pandemi, och som nu inte riktigt släpper pga av oro för lågkonjunktur. Vi har en mycket bättre kostnadsbild idag jämfört med för ett år sedan, kvar är alla våra kunder, vi har fint inflöde av gratiskunder i SaaS-systemet och kommer under det närmaste halvåret fokusera på produktförbättringar, vidareutveckling och att bredda affären.

Kundbasen breddas

Vårt kunderbjudande står sig starkt och vi kan hälsa nya kunder välkomna till koncernen: One Partner Group, Fitness 24 Seven och Qsys AB är några av de nya. Samtidigt glädjer vi oss lika mycket åt att vi i princip inte tappat någon befintlig kund.

Resten av året

Normalt gör vår koncern ett mycket bra fjärde kvartal och trots osäkerheten med allmänt förväntad lågkonjunktur är det min förhoppning att vi skall fortsätta öka vårt resultat och förbättra vårt kassaflöde jämfört med tidigare år även detta kvartal.

Så långt vi ser har vi en bra orderingång utan att behöva justera vår prisbild. Med det är vi för närvarande nöjda, om än med något förhöjd beredskap.

Anders Wallqvist, VD

Göteborg i november 2022

Klicka här för fullständig rapport