Stämmokommuniké Jetty AB

Igår, den 14 maj 2020, hölls bolagsstämma i Jetty AB. Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet med styrelsens förslag. Alla beslut fattades enhälligt.

Igår, den 14 maj 2020, hölls bolagsstämma i Jetty AB, 556854-8860 . Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen, beslöt att dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust skall göras enligt den fastställda balansräkningen, och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. I det sistnämnda beslutet deltog inte styrelseledamöter och VD.

Stämman fastslog arvoden åt styrelsen så att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara fem prisbasbelopp att fördelas med två prisbasbelopp till ordföranden samt ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot. Stämman beslöt att revisorernas arvode ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Till ledamöter i styrelsen omvaldes Magnus Uppsäll, Lisa Nilsson, Annika Andersson och Jens Ålander. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Uppsäll. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma.

Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Avslutningsvis beslöt stämman att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.