Stark försäljningstillväxt +48% för Thinc Jetty Collective bolagen, omsättningen uppgick till ca 121 Mkr ackumulerat jan-sept 2021.

Delårsrapport för Jetty 1 juli – 30 september 2021

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021*

 • Nettoomsättningen uppgick till 456 Tkr (510 Tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 129 Tkr (1 545 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -691 Tkr (-821 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,06 kr)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021*

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 286 Tkr (1 854 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 4 492 Tkr (5 633 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -3 035 Tkr (-3 067 Tkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,13 kr (-0,36 kr)
 • Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till -3 272 Tkr (-2 248 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 1 203 Tkr (746Tkr)
 • Antal registrerade kunder i Jettys system per 30 september 2021 65 (31)***
 • Registrerade användare i Jettys SaaS (Software as a Service) per 30 september 2021 40 (0)***

PROFORMA 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021**

 • Nettoomsättningen proforma för perioden uppgick till 98 212 Tkr
 • Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 48% till 120 622 Tkr under perioden***
 • Rörelseresultat före avskrivningar proforma för perioden uppgick till -1 449 Tkr
 • Den totala EBIDTA för samtliga enskilda bolag i koncernen exklusive Jetty uppgick under perioden till 2 309 Tkr***
 • Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 24 202 Tkr
 • Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 7 973 Tkr

* Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Jetty AB förvärvade samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB den 1 oktober 2021. Detta förvärv kommer att redovisas enligt principerna för omvänt förvärv kommande kvartal, men per 30 september redovisas fortfarande Jetty AB fristående.

**Proforma redovisningen visar hur koncernens konsoliderade resultat- och balansräkning hade sett ut om Jettys förvärv av samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB hade genomförts per den 1 januari 2021. ***Avser jämförelse totalt av samtliga enskilda bolag i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 20.

Kvartalsrapporten kan även ses som en fördjupad beskrivning av Thinc Jetty Collectives verksamhet och målsättningar.

För att läsa fullständig rapport, klicka på denna länk