STARK ORGANISK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT +34% (PROFORMA) MED FÖRBÄTTRAD EBITDA

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2022, KONCERNEN 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 72 254 tkr (31 383 tkr), vilket motsvarar en ökning om 130%. 

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 104% till 14 750 tkr (7 220 tkr) 

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 967 tkr (804 tkr) 

• EBITDA rensat för jämförelsestörande poster* uppgick till 1 386 tkr 

• Justerad EBITDA- marginalen för perioden sjönk till 1,9% (2,5%) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -702 tkr (459 tkr) 

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,02 kr) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 877 tkr (-) tkr) 

• Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 60 403 tkr (2 074 tkr) 

• Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 16 351 tkr (3 192 tkr) 

*Justeringen avser reservering för bidrag till Habermax från Tillväxtverket avseende 2020-21 som har fått slutligt avslag under våren 2022.

 

PROFORMA 1 JAN – 31 MARS 2022, KONCERNEN** 

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 34% till 84,4 mkr under perioden (62,7 mkr) 

• Den totala EBITDA för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 4 387 tkr (1 177 tkr) 

• Den totala EBITDA för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 1 123 tkr (627 tkr) 

• EBITDA- marginalen före minoritetsjusteringar ökade till 5,3% (1,8%) 

**Avser jämförelse totalt för helåret av de enskilda bolagen i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 8.

 

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 31 MARS 2022 

DOTTERBOLAGEN NOWA EMPOWER OCH TRE ART REKLAMBYRÅ GÅR SAMMAN

Thinc Jetty Collectives dotterbolag har per den 1 januari 2022 avtalat om samgående genom att Nowa Empower förvärvar 100 procent av aktierna i Tre Art Reklambyrå genom apportemission. Thinc Jetty Collective äger efter transaktionen 72,5 procent i Nowa Empower AB. 

THINC JETTY COLLECTIVE INLEDER SAMARBETE MED SVENSK LIVSMEDELSKEDJA

Thinc Jetty Collective och en svensk livsmedelskedja har tecknat ett avtal för produktion av redaktionella uppdrag. Avtalet inleds med ett antal testuppdrag med målsättningen att teckna ett ramavtal för redaktionella produktionsuppdrag. Ramavtalet uppskattas vara värt mellan 2–4 mkr på årsbasis. 

THINC JETTY COLLECTIVE FÖRBEREDER FÖR YTTERLIGARE EXPANSION, TILLSÄTTER TRE AFFÄRSOMRÅDESRÅDGIVARE

Bolaget kommit överens med tre affärsområdesrådgivare för att säkerställa tillväxt och tjänste-utveckling inom respektive affärsområde. De tre är: Sabine Söndergaard för AO Strategy, Kristian Jörgensen för AO Creative och Stefan Kavjsö för AO Performance. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

THINC JETTY COLLECTIVE HAR VERKSTÄLLT BILDANDET AV WEBSEARCH SVERIGE AB – ETT JOINT VENTURE TILLSAMMANS MED FAIR ENTERPRISE NETWORK SWEDEN AB INOM WEBB, APP OCH TEKNIK

Bolaget har verkställt bildandet av ett nytt bolag Websearch Sverige AB ”Websearch” tillsammans med Fairenterprise Network Sweden AB ”Fairenterprise”. Thinc har genomfört en investering motsvarande 540 tkr för 20% i det nya bolaget och likviden har använts av Websearch till att förvärva Fairenterprises verksamhet inom webb och teknik tillsammans med befintliga kund och leverantörsavtal som omsatt ca 4 mkr med resultat före skatt på ca 0,6 mkr räkenskapsåret 2020/21. Websearch ger Thinc en breddad teknisk närvaro och kompetens samt en ökad exponering mot webb, app och teknik ihop med kapacitetsförstärkning inom området. 

CONTEXT MEDIA TECKNAR AVTAL MED LIVSMEDELSPRODUCENT

Context Media har tecknat avtal med en av Sveriges ledande producenter av växtbaserade livsmedel. Avtalet innefattar mediastrategi och mediaförmedling mot den svenska marknaden och uppskattas kunna påverka försäljningen med upp till 3–7% av Context Medias omsättning 2022.

 

VD HAR ORDET

Stark tillväxt och förbättrad EBITDA inleder 2022

Vi är stolta över att inleda året med stark tillväxt på +34% organisk proforma med förbättrad EBITDA trots den turbulenta omvärld vi lever i. Den goda efterfrågan vi hade under slutet av 2021 har fortsatt in i första kvartalet. Vi lyckas väl i våra leveranser till kunder och partners samtidigt som vi lyckas väl med nykundsbearbetningen. Glädjande är att samtliga våra affärsområden växer väl och förbättrar lönsamheten signifikant under ett kvartal som normalt sett är ganska svagt. 

ComTech blir verklighet

I det omvända förvärvet, när Thinc börsintroducerades som Thinc Jetty Collective, la vi grunden för det vi kallar för ComTech- ett växande område och ett växande behov av lösningar där teknik möter kommunikation sömlöst. 

Under första kvartalet 2022 har vi lyckats säkra kompetensen och kapaciteten vi behöver för att växa ytterligare. När teknik möter kommunikation är det mängder av små och stora lösningar som skall till för att allt skall fungera i hela kommunikationskedjan. 

Med starten av Websearch Sverige AB säkrar vi den utmaningen och kan fortsätta växa kraftigt inom området Systems & Software. Vi blir allt tydligare den hybrid som behövs för att växa inom ComTech. 

Koncernbygget fortsätter

Vi har fortsatt stora synergier mellan bolagen som i vår modell kan vara slimmade men ändå växa genom att ta hjälp internt, samtidigt som både helhetsaffärer till koncernen och uppdrag som sprider sig från dotterbolag till dotterbolag ökar. Under kvartalet var cirka 20% av alla affärer i koncernen mellan de egna bolagen, dvs där bolagen i koncernen får så omfattande uppdrag att man behöver ta hjälp av övriga bolag. Det är en förutsättning för vår modell och för att hjälpa Thincs målgrupp. Den växande mängden affärer mellan bolagen är ett tecken på hur väl gruppen fungerar ihop och på hur uppskattad modellen är bland våra kunder. Ett annat tecken på detta är vår lyckade sammanslagning mellan våra delägda dotterbolag Tre Art och Nowa Empower, som gett dem kritisk storlek att hantera större och bredare projekt mot större kunder. Dessutom har synergier inom administration och ledning uppstått. Vi ser redan den förbättrade lönsamheten. 

Glädjande är också hur Jetty frodas i koncernen. Antalet kunder in i SaaS-verktyget har exploderat; från 30 till 150, och sälj-, och marknads-arbetet har hög fart ihop med koncernens resurser. Jetty är en viktig pussel-bit för oss och den resa vi vill göra. 

För att stärka upp och utveckla våra affärsområden har vi under kvartalet knutit till oss tre mycket kompetenta affärsområdesrådgivare som skall hjälpa oss att säkerställa tillväxt och tjänsteutveckling. Det är en investering i resurser jag ser att vi kan få mycket god pay-off på när de blivit varma i kläderna. Totalt har koncernen dessutom växt 10% i anställd personal. 

Thinc får som koncern allt fler uppdrag och några exempel på detta är ICA, Teledyne Flir och Zilenzio. Med ICA hade vi först en testperiod med mindre uppdrag som nu lett fram till ett långsiktigt ramavtal. 

Vår marknad är gigantisk och få aktörer verkar där. Thincs marknad är komplexa kunduppdrag där vi kan utnyttja vår breda kompetens och förmåga att digitalisera, samtidigt som kunden har frihet att välja och ändra löpande i den kompetens man behöver för närvarande. 

Med vårt senaste tillskott Websearch har vi nu också ännu mer kapacitet och kompetens att växa inom området. 

Kriget i Ukraina, ökande inflation och turbulens i leveranskedjor

Det känns svårt att skriva detta utan att nämna tragedin som utspelar sig i Ukraina som en följd av Rysslands invasion och även den påverkan av yttre förutsättningar med ökade kostnader kopplade till råvaror och transporter som sker. I vår verksamhet har vi dock inte ännu känt av några effekter från krig eller kostnadsökningar. Vi har en bred kundmassa och också många kunder inom offentlig sektor vars aktiviteter faktiskt ökar med kris, flyktingströmmar och ett valår som detta. 

Vi följer utvecklingen nogsamt och är ödmjuka inför de utmaningar världen och våra kunder står inför och beredda att vidta åtgärder om och när vi behöver. 

Resten av året

Vi fortsätter att analysera potentiella förvärv som kan förstärka vårt Stockholmskontor alternativt ytterligare teknik- eller specialistbolag inom den kreativa delen. Med den goda start vi fått på 2022 är jag övertygad om att vi kan leverera mot vårt långsiktiga tillväxtmål och närma oss de lönsamhetsmål vi satt upp. 

Vår spännande resa har precis börjat och jag hoppas att du som kund, aktieägare, entreprenör eller anställd i något av våra bolag vill vara med ombord! 

Anders Wallqvist, VD 

Göteborg i maj 2022 

Klicka på länken för fullständig kvartalsrapport