Styrelsens kommentar till revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen i dagens publicerade årsredovisning för 2020 har revisorn följande anmärkning. ”I samband med nyemission beslutade styrelsen att del av nyemissionen skulle kvittas mot skuld. Efter att emissionen registrerades uppmärksammades att skuld som skulle kvittas inte fanns bokförd och därmed uppstod ett lån 376 tkr i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Lånet har återbetalats efter räkenskapsårets utgång varför överträdelsen inte medfört någon skada för bolaget.”

Styrelsen kommenterar:

Jetty har i stor utsträckning påverkats av Corona-pandemin. Samtidigt har bolaget tagit tillvara på denna tid och ändrat affärsmodell mot en globalt skalbar SaaS-tjänst. En viktig del i det arbetet har utförts av vår digitala teknikpartner Swace som i samband med sitt konsultarbete för Jetty även klivit in som delägare. I samband med den senaste nyemissionen kvittades arbete som Swace gör för Jetty mot aktier i bolaget. Styrelsen är glada över det engagemang Swace visar och har sett positivt på att Swace dessutom varit villiga att gå in som delägare. Dessvärre har kvittningen gjorts felaktigt i enlighet med revisorns anmärkning. Detta har åtgärdats och det har inte medfört någon skada för bolaget.

Styrelsen i Jetty AB