Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-01

Jetty AB höll fredagen den 1 oktober 2021 extra bolagsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman. 

 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå enligt följande: i) årligt arvode om ett prisbasbelopp till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och ii) årligt arvode om två prisbasbelopp till styrelseordförande.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamot Lisa Nilsson samt nyval av styrelseledamöterna Gabriel Helmer, Hans Jacobsson, Rune Nordström och Stefan Winström. Hans Jacobsson valdes till styrelsens ordförande.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Åsa Önfelt utsetts av PwC till att vara huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Följande justeringar beslutades i bolagsordningen:
  • Nytt företagsnamn: Thinc Jetty Collective AB
  • Bolagets säte ska vara i Göteborg
  • Nytt verksamhetsföremål
  • Nya intervall för antalet aktier och storleken på aktiekapital
 • Stämman beslutade om nyemission av aktier (apportemission) i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen genomförs, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, mot bakgrund av att aktieägare i bolaget som tillsammans innehar cirka 51 procent av samtliga aktier och röster i bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal med samtliga aktieägare i Nowa Kommunikation AB avseende ett indirekt samgående genom ett så kallat omvänt förvärv, varvid bolaget förvärvar samtliga aktier i Nowa Kommunikation (”Transaktionen”). Köpeskillingen i transaktionen erläggs genom att nuvarande aktieägare i Nowa erhåller de aktier som emitteras inom ramen för apportemissionen. Transaktionen var villkorad av att bolaget beslutade om förevarande apportemission. Bolagets aktiekapital ökas genom emissionen med 10 380 606,25 kronor genom en riktad emission av högst 94 369 148 nya aktier.

Transaktionen kommer att slutföras vid tillträde som kommer att påbörjas omedelbart efter publicering av kommunikén.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida: https://jetty.se/investor-relations/annual-meetings/