Thinc Jetty Collective fastställer nya finansiella mål 2022-2026

Thinc Jetty Collective AB (publ) fortsätter att växa och har beslutat om strategi för lönsam tillväxt, tillsammans med nya långsiktiga finansiella mål som gäller från och med 2022.

Thinc Jetty Collective långsiktiga mål är:

  • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.
  • Att organiskt öka försäljningen inom Systems & Software och bolaget Jetty till en tydlig position inom SaaS system för möten och event. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 50%.
  • Att koncernens omsättning 2026 minst uppgår till 600 mkr.
  • Att genomföra 2–3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20-50 mkr i omsättning.
  • Thinc Jetty Collectives mål är att uppnå en årlig genomsnittlig EBITDA-marginal om minst 10% för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5% för koncernens mediarelaterade bolag, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.
  • Under förutsättning att koncernens kassaflöde under 2022–23 stabiliserar sig på en positiv nivå avser Thinc Jetty Collective att kommunicera framtida utdelningspolicy i samband med Bokslutskommunikén för 2023. Avsikten är koncernen skall ha ett starkt positivt kassaflöde varav stora delar kan delas ut till aktieägarna.

Thinc Jetty Collective kommer årligen, i samband med att Bokslutskommunikén kommuniceras, att uppdatera finansiella mål för kommande 5 år avseende försäljningstillväxt och EBITDA-marginal.

Anders Wallqvist, VD och koncernchef för Thinc Jetty Collective kommenterar: ”Vi har nu lagt en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår tydliga entreprenöriella anda och stora kompetens inom media och kommunikation leder nu vägen mot långsiktig tillväxt och ökad lönsamhet. Inte minst visar våra internationella samarbeten och framgångar samt vårt fokus på tillväxt i hela Norden på detta. Våra långsiktiga finansiella mål kommer att vara styrande för vårt arbete mot högre tillväxt, förvärv och ytterligare förbättrad lönsamhet.”

Fastställt av styrelsen i februari 2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se