THINC JETTY COLLECTIVE FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE AKTIER I FYRA REDAN DELÄGDA BOLAG

Thinc Jetty Collective AB (publ) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolaget idag ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av aktier i följande målbolag som alla är bolag som idag delägs av Thinc: Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB samt Kunskapskraft & Media Sweden AB (”Målbolagen”). Den sammanlagda fasta köpeskillingen för samtliga förvärv uppgår till ca 3,5 MSEK. Förvärvsavtalen inkluderar en potentiell tilläggsköpeskilling baserad på eventuell värdeökning av de aktuella aktierna i respektive Målbolag. Förvärven kommer att tillträdas den 1 november och betalning kommer att ske genom emission av sammanlagt 4 978 572 nya aktier i Thinc till ett värde motsvarande köpeskillingen.

Klicka här för att läsa mer