THINC JETTY COLLECTIVE HAR FÖRVÄRVAT 70 PROCENT AV AKTIERNA I CONTEXT MEDIA AB

Thinc Jetty Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med ägarna till Context Media AB (”Context Media”) avseende 70 procent av samtliga aktier i Context Media. Aktieöverlåtelsen har verkställts i samband med Avtalets ingående. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i Context Media uppgick till ca 24,76 MSEK och har erlagts genom emission av 31 658 373 aktier i Thinc till en teckningskurs per aktie om 0,70 SEK samt utfärdande av revers om sammanlagt 2,6 MSEK.

För fullständig information om förvärvet, klicka här