THINC JETTY COLLECTIVE HAR INGÅTT EN AVSIKTFÖRKLARING OM FÖRVÄRV AV 70 PROCENT AV AKTIERNA I MEDIEBYRÅN CONTEXT MEDIA AB.

Thinc Jetty Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag kommit överens med ägarna till Context Media AB (”Context Media”) om att ingå en avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av 70 procent av samtliga utestående aktier i Context Media. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i Context Media uppgår tentativt till 18,2 mkr. För det fall bindande avtal om förvärv ingås kommer transaktionen att genomföras genom en så kallad apportemission i Thinc, beslutad av Thincs styrelse baserat på årsstämmans bemyndigande. Parternas ambition är att eventuella slutliga avtal om ett förvärv ska ingås senast den 1 december 2021 och att förvärvet ska kunna genomföras per den 1 december 2021.

Klicka här för fullständig information