THINC JETTY COLLECTIVE HAR VERKSTÄLLT FÖRVÄRVEN AV AKTIER I FYRA REDAN DELÄGDA BOLAG

Thinc Jetty Collective AB (publ) (“Thinc” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har verkställt samtliga de aktieöverlåtelser som aviserades i pressmeddelande den 25 oktober 2021 (”Pressmeddelandet”). Förvärven berör de delägda bolagen Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB samt Kunskapskraft & Media Sweden AB (”Målbolagen”). Förvärven har verkställts genom så kallade apportemissioner varigenom styrelsen beslutat att emitterade sammanlagt 4 978 572 nya aktier i Thinc till ett värde motsvarande den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna uppgående till ca 3,5 MSEK.

Bolaget har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i Pressmeddelandet, ingått avtal om att förvärv av aktier i Målbolagen. Förvärven har nu slutligt genomförts och Bolaget har tillträtt aktierna. Den fasta köpeskillingen för förvärven uppgick till ca 3,5 MSEK och har erlagts genom att 4 978 572 nyemitterade aktier i Jetty tilldelats respektive säljare (”Transaktionen”).

För ytterligare information avseende Transaktionen hänvisas till Pressmeddelanden som i detalj beskriven Transaktionen och samtliga väsentliga villkor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se