Thincs bredd skapar stabilitet

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023, Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 66 606 tkr (64 553 tkr), vilket motsvarar en ökning om 3%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 31% till 17 309 tkr (13 215 tkr), även bruttovinstmarginalen ökade till 26% (20,5%)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 1 811 tkr (421 tkr)

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 2,7% (0,7%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -685 tkr (-1 604 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,09 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 906 tkr. Det låga kassaflödet beror på en hög kapitalbindning i kundfordringar vilket är väsentligt påverkat av en enskild fordran på en kund om 12 000 tkr. Denna fordran är betald efter rapportdatum

• Eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till 47 418 tkr (56 859 tkr)

• Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 5 596 tkr (15 431 tkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2023, Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 204 970 tkr (228 236 tkr), vilket motsvarar en minskning om 10%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 19% till 56 555 tkr (47 501 tkr). Bruttovinstmarginalen ökade till 27,6% (20,8%)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 7 127 tkr (4 854 tkr)

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 3,5% (2,1%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 223 tkr (-1 054 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,02 kr (-0,04 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 450 tkr (7 820 tkr).

Det låga kassaflödet beror på en hög kapitalbindning i kundfordringar vilket är väsentligt påverkat av en enskild fordran på en kund om 12 000 tkr. Denna fordran är betald efter rapportdatum

Viktiga händelser 1 juli – 30 september 2023

• Thinc Collective lanserar ny digital fullservicebyrå, Tundran Digital Explorers AB

• Internationellt bolag väljer Context Media AB som mediebyråpartner för svenska marknaden – uppdraget värderas till överstigande 13 MSEK under rullande 12 månader

• Nordic Fast Food väljer Context Media AB som mediebyråpartner för den svenska marknaden. Avtalet uppskattas till ett värde om ca 5 MSEK

• Safir Communication utser Sabine Söndergaard till ny styrelseordförande

Viktiga händelser efter periodens slut

• Nowa Kommunikation vinner förnyad konkurrensutsättning och skall ansvara för Valmyndighetens mediestrategi och köp för EU-valet i juni 2024 till EU-parlamentet. Nowa uppskattar försäljningsvärdet till ca 12 MSEK

VD har ordet

Vår bredd skapar stabilitet

Efter ett mycket starkt första kvartal hade vi ett mer neutralt andra kvartal åter följt av ett starkt, tredje kvartal jämfört med tidigare år. Tillväxttakten, mätt i Byråintäkt (bruttovinst), är över tid jämn och tillförlitlig. Thinc är dessutom både snabba i omställning internt och har erbjudanden som står sig starkt i såväl hög-, som lågkonjunktur. Detta gör Thinc till en trygg och ständigt växande affär och leverantör.

Utvecklingen i de olika verksamheterna

I rådande lågkonjunktur är det de i de mer traditionella reklambyråverksamheterna som det märks tydligast, vilket gäller hela branschen. Vår medieverksamhet inom Affärsområde Performance går allt bättre. Nowa Kommunikation har hittills sitt allra bästa år någonsin och Context Media utvecklas mycket väl. 

I Thinc är det framförallt inom Affärsområdet Creatives, som vi märker en viss nedgång. Det möter vi genom att snabbt styra om till att hyra ut konsulter, lär om kompetenser och breddar vår marknad utanför Norden. 

Det gläder mig mycket att vår digitala satsning inom AO Digital Solutions utvecklas fint och löser allt fler komplexa problem. Sammanslagningen av Tigerton, DNA Agency och Nowas avdelning för digital marknadsföring; Nowa Digital Labs som tillsammans blev Tundran Digital Explorers skapar kritisk massa och volym för bättre lönsamhet och ökad innovation. Websearch har också kommit in otroligt bra i gruppen och skapar fina synergier genom sin kreativitet och innovationsförmåga som kan utnyttjas för Thincs alla kunder.

Safir Communication är vårt största förvärv under 2023 och har gjort vårt AO Strategy starkare och dess erbjudande bredare. Sammantaget utvecklas affärsområdet mycket bra, men Q3 är av säsongsmässiga skäl betydligt svagare än både Q1 och Q4.

Våra globala partners upptäcker oss också allt mer och vi får fler förfrågningar än tidigare om utmaningar som skall lösas i Norden. En del av dem får vi äran att faktiskt jobba med och andra kommer inte riktigt i mål men kännedomen, attraktionen och uppvaktningen växer. Överlag har Thinc och Thincs olika bolag slutit många nya kundavtal över året; fler än någonsin. Branschen minskar totalt 6 % ackumulerat i år (22% bara i augusti) enligt Sveriges Mediebyråers rapport 2309, medan vi ökar byråintäkten med 19% under samma period. Signalen om vår lösningskraft gentemot kundernas behov är därmed tydlig. Nedgång på något område uppvägs alltså mer än väl av tillväxt inom andra.

AI-integration förstärker Thincs erbjudande och produktivitet

AI är kort och gott ett mer autodidakt system/programkod/ verktyg än vad vi sett innan. Artificial Intelligence är i realiteten system som lär av sig själva. Och som på kort tid tar in oändligt mängder av information att lära av. Över hela världen sprids ett tveeggat svärd kring AI: det är både möjliggöraren och vår tids största hot. Oavsett vilket så är AI här och Thinc har fokuserat på att bemästra verktygen för bästa nytta. Vad systemen än ger oss, så behöver vi vara ett steg före för att utveckla och använda verktygen och inte tvärtom. Och vem är bättre på att använda kommunikativa AI-verktyg än mycket erfarna och innovativa kommunikatörer? Ingen, tror vi och har som mål att bli bäst på AI i vår bransch. Vi ser också faran kring integritet, arbetsbrist och manipulation men genom att använda verktygen tidigt i utvecklingen och genom att parallellt med användande ta hänsyn till farorna, blir Thinc en åtråvärd leverantör. En partner som kan och kontinuerligt kommer att  kunna ännu mer.

Med AI blir det ännu tydligare att vår medieverksamhet snart består till större delen teknik dvs är Mediatech* att vår analysdel, strategidel och pr-del allt mer använder teknik och digitala lösningar och därmed blir MarTech** samt att vi över hela linjen använder system, teknik och AI för att paketera, produktifiera, göra enklare och bättre lösningar. Därmed är Comtech*** teknik och produktifiering en stor del av Thinc och vår framgång. AI stärker Thincs total erbjudande. 

Åtgärder med fokus på ökad lönsamhet

Thinc är och har alltid varit snabba med omställning när marknaden skiftar. Med vår bredd har vi alltid discipliner som är eftertraktade och vi utnyttjar den inre arbetsmarknaden och jobbar med resurser i lager på lager som gör det enkelt att skala upp eller ned. Ett besparingsprogram initierat i somras och med största hävstång från Q4 och framåt minskar ca 3,5 msek på årsbasis i vår totala kostnadsbas utan att på något sätt bromsa vår tillväxt. Vi kommer att fortsätta anpassa verksamheten vid behov, och arbetar för att bygga ihop större och lönsammare enheter genom de synergier som uppstår vid samlokalisering och kritisk massa. Som ett steg i detta arbetet hoppas vi kunna presentera en lösning för samlokalisering i Stockholm inom kort. En bred men väl sammankopplad portfölj och en vaksam medvetenhet om marknaden, våra kunder och vad som efterfrågas gör att Thinc har rätt bemanning och kostnadsbild.

Vår närmaste framtid

2023 är det första året för Thinc gruppen med målstyrning kopplat till incitament hela vägen från koncern-vd till varje anställd i dotter- och intressebolag. Det är ett första steg för konsekvens och riktad kraft. Ansamlingen av kraften märks i resultaten och vi ser fram emot vår utvärdering. 

Som alltid är vi i dialog med tänkbara förvärv. I en lågkonjunktur som nu är vi extra lyhörda och extra uppmärksamma på möjligheter.

I föregående rapport beskrev jag hur vi jobbar med översyn av bemanning, synergier vid skalfördelar och fortsatt intensifierat nykundsarbete. Arbetet som beskrivs utförligt ovan har givit effekt redan under q3, men effekterna kommer att blir tydligare under q4 och framförallt under 2024. Vi har fokus på att skapa aktieägarvärde genom resultat, kassaflöde och utdelning tillsammans med innovativ teknikanvändning. Vi skall fortsätta utveckla vår verksamhet optimalt och leverera ökande resultat som tydliggörs genom bra kommunikation till marknaden. Det är min övertygelse att det kommer att visa sig i aktiekursen på sikt.

Anders Wallqvist, VD

Göteborg i november 2023

*MediaTech (att medierådgivning integreras med tekniska lösningar och produktifieras)

** MarTech (att marknadslösningar allt mer bygger på AI, digitaliserad insamling av analys och att lösningarna lika mycket är tekniska produkter och tjänster som tidigare strategiska råd)

*** ComTech (att hela kommunikationskedjan hänger ihop i en digitaliserad värdekedja där teknik och råd går hand i hand)