Thinc Collective AB: Styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier

7 juni 2023

Pressreleaser

Vid årsstämman i Thinc Collective AB (publ) (”Thinc Collective” eller ”Bolaget”) den 26 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 13 […]

Kommuniké från årsstämma 2023-05-26

26 maj 2023

Pressreleaser

· Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman. · Vid stämman var 81 697 745 aktier av totalt 163 348 380 aktier representerade vilket motsvaras av ca 50% av rösterna. · Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. · Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2022 dela ut 0,02 SEK per […]

Fokus på lönsamhet ger resultat*

26 maj 2023

1 januari – 31 mars 2023, Koncernen • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73 818 tkr (72 254 tkr), vilket motsvarar en ökning om 2%. • Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade 19 749 tkr (14 750 tkr), vilket motsvarar en ökning om 34% • Bruttovinstmarginalen (Byråintäktsmarginalen) ökade till 26,8% (20,4%) • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till […]

Kallelse till årsstämma i Thinc Collective AB

26 april 2023

Pressreleaser

Aktieägarna i Thinc Collective AB, 556854-8860, (”Bolaget” eller ”Thinc Collective”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023. kl. 16:30 på Bolagets huvudkontor på Södra Hamngatan 35 i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 16.15 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i […]

Årsredovisning 2022 Thinc Collective AB (publ)

26 april 2023

Idag onsdagen den 26/4 2023 publicerar Thinc Collective AB (publ) årsredovisningen för 2022