Finansiella mål

Thinc Collective har fastställt följande finansiella mål 2023–2027

Thinc Collectives långsiktiga mål är:

 • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och
  kommunikation. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%,
  inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.
 • Att genomföra 2-3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen
  totalt tillför minst 20-50 mkr i omsättning.
 • Thinc Collectives mål är att uppnå en årlig genomsnittlig EBITDA-marginal om
  minst 10% för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5% för kon-
  cernens mediarelaterade bolag, mätt som resultat före finansiella poster, skatt
  och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för
  engångsposter och ställt i relation till
  nettoomsättningen.
 • Utdelningspolicy – Minst 30% av kassaflödet* skall distribueras till aktieägarna.
  Utdelningen skall vid varje tillfälle vägas mot koncernens affärsmöjligheter,
  soliditet och likviditet.
  Kapitalstruktur – Thinc Collectives mål är att nettoskulden** inte skall överstiga
  2,5 gånger justerad EBITDA på årsbasis. Skuldsättningen kan tillfälligt vara
  högre, exempelvis i samband med större förvärv.
  *Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet.
  **Nettoskuld definieras som räntebärande skulder minus likvida medel.