Finansiella mål

Thinc Collective har fastställt följande finansiella mål 2024–2028

Thinc Collectives långsiktiga mål är:

 • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.

 • Att koncernens Byråintäkt 2028 minst uppgår till 200 mkr motsvarande en nettoomsättning om ca 750 mkr.

 • Att genomföra 2-3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20-50 mkr i nettoomsättning.

 • Thinc Collectives mål är att innan 2028 uppnå en årlig EBITDA marginal om minst 7% för koncernen mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.

 • Utdelningspolicy – Minst 30% av kassaflödet* skall distribueras till aktieägarna. Utdelningen skall vid varje tillfälle vägas mot koncernens affärsmöjligheter, soliditet och likviditet.

 • Kapitalstruktur – Thinc Collectives mål är att nettoskulden** inte skall överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA på årsbasis. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.

  Thinc Collective kommer årligen, i samband med att Bokslutskommunikén kommuniceras, att uppdatera finansiella mål för kommande 5 år avseende försäljningstillväxt och nettomarginal.

  *Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet

  **Nettoskuld definieras som räntebärande skulder minus likvida medel